วารสารนักบริหาร (Executive Journal)

วารสารนักบริหาร (Executive Journal) เป็นวารสารวิชาการของมหาวิทยาลัยกรุงเทพ ดำเนินการเผยแพร่บทความอย่างต่อเนื่องตั้งแต่ปี พ.ศ. 2523 ปัจจุบันเป็นวารสารที่อยู่ในฐานข้อมูลของศูนย์ดัชนีการอ้างอิงวารสารไทย (Thai-Journal Citation Index Centre: TCI) โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมการเผยแพร่บทความวิชาการด้านสังคมศาสตร์ มนุษยศาสตร์ และสาขาวิชาอื่นๆ ในสหวิทยาการด้านมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

วารสารนักบริหาร (EXECUTIVE JOURNAL)

Indexed in tci

Announcements

 

ข่าวเกี่ยวกับวารสาร: วารสารนักบริหารเปิดรับบทความวิชาการ

 

วารสารนักบริหารเปิดรับบทความวิชาการเพื่อลงตีพิมพ์เผยแพร่ในวารสาร
กำหนดการตีพิมพ์วารสารนักบริหาร ปีละ 2 ฉบับ

ฉบับที่ 1 มกราคม - มิถุนายน
ฉบับที่ 2 กรกฎาคท - ธันวาคม 

 
Posted: 2017-03-23
 
More Announcements...

Vol 37, No 1 (2017): January - June

Table of Contents

บทความวิชาการ (Academic Articles)

Solution when Parting with my Dear Flash:Identifying Causes and Uncertainty Reduction Strategies pdf
Proud Arunrangsiwed 3-13
The Role of Leadership and Strategic Management in the 2 1st Century pdf
Krisana Promchart, Suwit Srimai 14-26
Prompt Pay should come with Prompt Saving pdf
Surachai Pattarabanjird, Monthira Tantrawanich 27-35
Innovation Communication for Corporate Brand Management of Thai Commercial Bank: A Case Study of The Siam Commercial Bank Public Company Limited pdf
Worawudh Phakdiburut 36-44
Leadership Development with Action Learning pdf
Monthon Sorakraikitikul 45-53
Conflict and Interpersonal Conflict Resolution pdf
Bussaba Suteetorn 54-67
Transforming Organizations towards Sustainable Social Enterprises pdf
Noppadon Dejprasert 68-74
The Format of Narrative in Thai Female Ghost Films pdf
Urapong Patkachar 75-82
Quality of Work Life and Organizational Commitment that Affect Happiness at Work of University Lecturer pdf
Piyakanit Chotivanich 83-96