สำนักสนับสนุนงานวิจัยและงานสร้างสรรค์ มหาวิทยาลัยกรุงเทพ
เลขที่ 9/1 หมู่ 5 ถนนพหลโยธิน ต.คลองหนึ่ง
อ. คลองหลวง ปทุมธานี 12120
โทร 0 2407 3888 ต่อ 2818 E-mail: journal@bu.ac.th
Website : executivejournal.bu.ac.th

Principal Contact

รศ.ดร.รสชงพร โกมลเสวิน (บรรณาธิการจัดการ)
บรรณาธิการจัดการ
มหาวิทยาลัยกรุงเทพ

Support Contact

อ.อารีรัตน์ สุจิรปัญญา
Phone 0 2407 3888 ต่อ 2818-19