Announcements

ข่าวเกี่ยวกับวารสาร: วารสารนักบริหารเปิดรับบทความวิชาการ

 

วารสารนักบริหารเปิดรับบทความวิชาการเพื่อลงตีพิมพ์เผยแพร่ในวารสาร
กำหนดการตีพิมพ์วารสารนักบริหาร ปีละ 2 ฉบับ

ฉบับที่ 1 มกราคม - มิถุนายน
ฉบับที่ 2 กรกฎาคท - ธันวาคม 

 
Posted: 2017-03-23
 
1 - 1 of 1 Items