วารสารนักบริหารเปิดรับบทความวิชาการเพื่อลงตีพิมพ์เผยแพร่ในวารสาร
กำหนดการตีพิมพ์วารสารนักบริหาร ปีละ 2 ฉบับ

ฉบับที่ 1 มกราคม - มิถุนายน
ฉบับที่ 2 กรกฎาคท - ธันวาคม