Age and Income Inequality in Thailand

Main Article Content

Nongnuch Soonthornchawakan

Abstract

บทคัดย่อ


งานศึกษานี้พยายามวัดการมีส่วนร่วมของความแตกต่างของอายุต่อความไม่เท่าเทียมกันทางรายได้ในประเทศไทย งานนี้จึงใช้เทคนิคของดัชนีไทล์ที่ทำการแยกความไม่เท่าเทียมกันทางรายได้ตามกลุ่มอายุของแรงงานด้วยการใช้ข้อมูลจากการสำรวจภาวะเศรษฐกิจและสังคมของครัวเรือน ผลการศึกษาพบว่า”ผลของอายุ” ไม่ใช่ปัจจัยสำคัญในการกำหนดความไม่เท่าเทียมกันทางรายได้ในประเทศไทย แต่ความไม่เท่าเทียมกันภายในกลุ่มอายุมีบทบาทหลักในการกำหนดความไม่เท่าเทียมกันโดยรวม ผลการศึกษาชี้ให้เห็นถึงความไม่เท่าเทียมกันภายในกลุ่มเพิ่มขึ้นตามอายุของแรงงาน อีกทั้ง ความไม่เท่าเทียมกันทางรายได้ภายในกลุ่มผู้สูงอายุมีค่าสูงกว่าแรงงานอายุน้อยและกลุ่มวัยทำงานหลัก ดังนั้น ในการดำเนินนโยบายเพื่อลดความไม่เท่าเทียมกันทางรายได้ รัฐบาลจึงควรมุ่งลดความไม่เท่าเทียมกันทางรายได้ในกลุ่มผู้สูงอายุด้วย เช่น สร้างระบบการจ้างงานให้ผู้สูงอายุสามารถทำงานต่อไปได้ ส่งเสริมโอกาสการทำงานแก่ผู้สูงอายุ สนับสนุนให้ผู้สูงอายุสามารถเพิ่มผลิตภาพในการผลิต เป็นต้น


This study attempts to study the contribution of age difference to the income inequality in Thailand. This is done by using the technique of Theil index decomposing income inequality by age group of labor with data from Socio-Economic Survey. The finding is that the “age effect” is not an important factor determining income inequality in Thailand. But the within age group inequalities play an important role in the determination of overall inequality. The result indicates that inequality within the group appears to increase with the age of labor. Moreover the income inequality within the elderly group is higher than that of the young and prime aged worker groups. Therefore, to reduce the income inequality policy, the government should aim to reduce the equality within the elderly group as well, for example, to create employment system to enable the elderly to continue working, to promote job opportunities for the elderly, to support the elderly to increase their productivity.

Keywords

Article Details

Section
บทความวิชาการ (Academic Articles)

References

บรรณานุกรม
Akita, T., Lukman. R. A., & Yamada, Y. (1999). Inequality in the distribution of household expenditures in Indonesia: A Theil decomposition analysis. The Developing Economies, 38-2(June), 211-42.
Aghion, P., Caroli, E., & Garcia-Penalosa, C. (1999). Inequality and economic growth: The perspective of the new growth theories. Journal of Economic Literature. 37(4), 1615-1660.
Alesina, A. & Rodrik, D. (1994) Distributive politics and economic growth. Quarterly Journal of Economics, 109(2), 465-490.
Barro, R. J. (2000). Inequality and Growth in Panel of Countries. Journal of Economic Growth, 5(1), 5-32.
Beblo, M., & Knaus, T. (2001) Measuring income inequality in Euroland. Review of Income and Wealth, 47(3), 301-320.
Behrman, J., Birdsall, N., & Szekely, M. (2000). “Intergenerational Mobility in Latin Ameriac: Deeper markets and better schools make a difference.” In Nancy Birdsall and Carol Graham (Eds.), New markets, new opportunities? Economic and social mobility in a changing world. Washington DC: The Brookings Institution and the Carnegie endowment for international peace.
Boonyamanond. S., & Holumyoung. C. (2010). “How does the household economic situation look like when the elderly are the household head?” In Suchada Thaweesit and Sawarai Boonyanond (Eds.). Population and society 2010: value of the elderly from the eye of Thai society. Mahidol University Institute for Population and Social Research, Document No. 372 (1st ed.). Nakhonpathom: Institute for Population and Social Research Mahidol University (in Thai)
สวรัย บุณยมานนท์ และ จรัมพร โห้ลำยอง. 2553. ภาวะเศรษฐกิจของครัวเรือนเป็นอย่างไร เมื่อผู้สูงวัยเป็นหัวหน้าครัวเรือน? ใน สุชาดา ทวีสิทธิ์ และ สวรัย บุณยมานนท์ (บรรณาธิการ). ประชากรและสังคม 2553: คุณค่าผู้สูงอายุในสายตาสังคมไทย. เอกสารวิชาการสถาบันวิจัยประชากรและสังคมมหาวิทยาลัยมหิดล หมายเลข 372 (พิมพ์ครั้งที่ 1). นครปฐม: สำนักพิมพ์ประชากรและสังคม.
Bourguignon, F. (1981). Pareto superiority of unegalitarian equilibria in Stiglitz’ model of wealth distribution with convex saving function. Econometrica, 49(6), 1469-1475.
Cornia, G.A., Addison, T., & Kiistki, S. 2004) “Income distribution change and their impact in the post-second world war period.” In Giovanni Andrea Cornia (Ed.). Inequality, growth, and poverty in an era of liberalization and globalization. Oxford: Oxford University Press.
Estudillo, J. (1997). Income inequality in the Philippines, 1961-61. The Developing Economics, 35-1(March), 68-95.
Fairlie, R. W. (2005). Self-employment, entrepreneurship and the NLSY79. Monthly Labor Review, 128(2), 40-47.
Freeman, R. A. (2011). Accounting for the self-employed in labor share estimates: The case of the United States. OECD science, technology and industry. Working Papers 2011/04. Retrieved August 15, 2017, from https://www.oecd-ilibrary.org/docserver/download/5kg0w877vlwg-en.pdf?expires=1509017403&id=id&accname=guest&checksum=F8635AF5AA66B72BED0D4DD2F8E87B5F
Fofack, H., & Zeufack, A. (1999). Dynamics of inequality in Thailand: Evidence from household pseudo-panel data. The World Bank. Retrieved August 15, 2017, from https://siteresources.worldbank.org/INTPGI/Resources/342674-1206111890151/13248_Dynamics_of_IncomeInequality.pdf
Foundation of Thai Gerontology Research and Development Institute. (2010). Situation of the Thai elderly 2012. Bangkok: Foundation of Thai Gerontology Research and Development Institute.
มูลนิธิสถาบันวิจัยและพัฒนาผู้สูงอายุไทย. (2553). รายงานสถานการณ์ผู้สูงอายุไทย พ.ศ. 2552. กรุงเทพฯ: มูลนิธิสถาบันวิจัยและพัฒนาผู้สูงอายุไทย.

Foundation of Thai Gerontology Research and Development Institute. (2013). Situation of the Thai elderly 2012. Bangkok: College of Population Studies, Chulalongkorn Universities. (in Thai)
มูลนิธิสถาบันวิจัยและพัฒนาผู้สูงอายุไทย. (2556). รายงานสถานการณ์ผู้สูงอายุไทย พ.ศ. 2555. กรุงเทพฯ: วิทยาลัยประชากรศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.
Galor, O., & Zeira, J. (1993). Income distribution and macroeconomics. Review of Economic Studies, 60(1), 35-52.
Georgellis, Y., & Wall, H. J. (2000). Who are the self-Employed? Federal Reserve Bank of St. Louis Review, November/December, 15-24.
Giandrea, M. D., Cahill. K. E. & Quinn. J. F. (2008). Self employment as a step in the retirement process. The center on aging and work: workplace flexibility at Boston College, issue brief 15.
Guscina, A. (2006). IMF Working Paper: “Effects of Globalization on Labor’s Share in National Income.” International Monetary Fund WP/06/294. Retrieved August 15, 2017, from https://www.imf.org/external/pubs/ft/wp/2006/wp06294.pdf
Hipple, S. F. (2010). Self-employment in the United States. Monthly Labor Review, 113(9), 17-32.
Karunaratne, H. D. (2000). Age as a factor determining income inequality in Sri Lanka. The Developing Economies, 38-2(June), 211-42.
Krongkaew, M. & Tinakorn, P. (1985). saphāwa khwām yākčhon læ kān kračhāi rāidai nai prathēt Thai pī 2518/ 19 lae 2524. [Poverty situation and income distribution in Thailand Year 1975/76 and 1981]. Thammasat Economic Journal, 3 (4), 54-99. (in Thai).
เมธี ครองแก้ว และปราณี ทินกร. (2528). สภาวะความยากจนและการกระจายรายได้ในประเทศไทย ปี 2518/ 19 และ 2524. วารสารเศรษฐศาสตร์ธรรมศาสตร์, 3 (4), 54-99.
Krueger, A. (1999). Measuring Labor's Share. American Economic Review, 89(2), 45-51.
Khunkarnrai, S. (2013). Age-earnings and age-productivity profiles of self-employed workers in Thailand. ( Master’s Thesis, Economics (English Language Program), Thammasat University).
Kuznets, S. (1955). Economic growth and income inequality. The American Economic Review, 45(1), 1-28.
Langoni, C. G. (1973). Income distribution and economic development in Brazil. Rio de Janero, Expressao e Cultura,
Lazear, E. P., & Rosen, S. (1981). Rank-order tournaments as optimum labor contracts. Journal of Political Economy, 89(5), 841-864.
Mincer, J. (1958). Investment in human capital and personal income distribution. The Journal of Political Economy, 66(4), 281-302.
Mincer, J. (1974). Schooling, experience and earnings. New York: Columbia University Press for the National Bureau of Economic Research.
Mookherjee, D. & Shorrocks, A. (1982). A decomposition analysis of the trend in U.K. income inequality. The Economic Journal, 92(368), 886-902.
National Statistical Office. (2004). The time use survey: Average time of participants 6 years of age and over by main activity, and age group, whole kingdom: 2004. Retrieved July 2, 2017, from https://service.nso.go.th/nso/nso_center/project/search_center/23project-th.htm
National Statistical Office. (2009). The time use survey: Average time of participants 6 years of age and over by main activity, and age group, whole kingdom: 2009. Retrieved July 2, 2017, from https://service.nso.go.th/nso/nso_center/project/search_center/23project-th.htm
National Statistical Office. (2015). The time use survey: Average time of participants 6 years of age and over by main activity, and age group, whole kingdom: 2015. Retrieved July 2, 2017, from https://service.nso.go.th/nso/nso_center/project/search_center/23project-th.htm
National Statistical Office. (2016). Socio Economic Survey microdata: 2006, 2007, 2009, 2011 and 2013 (unpublished data).
สำนักงานสถิติแห่งชาติ. (2559). ข้อมูลระดับย่อยการสำรวจภาวะเศรษฐกิจและสังคม: พ.ศ. 2549, 2550, 2552, 2554 และ 2556. (ข้อมูลไม่เปิดเผย)
Paglin, M. 1975. The measurement and trend of inequality: A basic revision. The American Economic Review, 65(4), 598-609.
Permpoonwiwat, C. K., & Choiejit, R. (2014). Income inequality among Thai households: Gender issue. Srinakharinwirot Research and Development (Journal of Humanities and Social Sciences), 6(11), 24-39. (in Thai).
ชมพูนุช โกสลากร เพิ่มพูนวิวัฒน์ และ รัชพันธ์ เชยจิตร. (2557) ความเหลื่อมล้ำของรายได้ของครัวเรือนไทย-มิติทางเพศ. วารสารศรีนครินทรวิโนฒวิจัยและพัฒนา (สาขามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์), 6(11), 24-39.
Perotti, R. (1996). Growth, income distribution and democracy: What the data say. Journal of Economic Growth, 1(2), 149-87.
Polachek, S. W. (2007). Earnings over the lifecycle: The Mincer earnings function and its applications. Retrieved August 15, 2009, from https://ftp.iza.org/dp3181.pdf
Pratumtararat, P. (2016). The feasibility of extending the age for retirement: A case study of CP ALL Public Company Limited. (Master’s Independent Study, Business Economics, Thammasat University). (in Thai).
Psacharopolous, G. (1985). Returns to education: A further international update and implication. Journal of Human Resources, 20, 583-604.
Samtisart, I. (1994). Review: Poverty, income inequality, and health care consumption in Thailand. Southeast Asian J Trop Med Public Health, 25(4), 618-627.
Sarntisart, I. (2000). Growth, structure change and inequality: The experience of Thailand. Working Papers No. 207. World Institute for Development Economics Research: The United Nation. Retrieved August 15, 2017, from https://www.wider.unu.edu/sites/default/files/wp207.pdf
Shorrocks, A. F. (1984). Inequality decomposition by population subgroups. Econometrica, 52(6), 1369-1385.
Soonthornchawakan, N. (2016). The Workings of the Thai Elderly and their Earnings. Executive Journal, 36(1), 62-78. (in Thai).
นงนุช สุนทรชวกานต์. (2559). การทำงานและผลตอบแทนแรงงานของผู้สูงอายุไทย. วารสารนักบริหาร, 36(1), 62-78.
Theil, H. (1967). Economics and information theory. Chicago: Rand McNally and Company.
Tinakorn, P. (2002). Income inequality during the four decades of development: 1961-2001. Thammasat Economic Journal, 20 (2-3), 141-208. (in Thai).
ปราณี ทินกร. (2545). ความเหลื่อมล้ำของการกระจายรายได้ในช่วงทศวรรษของการพัฒนาประเทศ: 2504-2544. วารสารเศรษฐศาสตร์ธรรมศาสตร์, 20 (2-3), 141-208.
Young, A. (1995). The tyranny of numbers: Confronting the statistical realities of the East Asian growth experience. The Quarterly Journal of Economics, 110 (3), 541-680.