วารสารศิลปกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เป็นวารสารวิชาการในรูปแบบวารสารอิเล็กทรอนิกส์ (e-Journal) กำหนดออกปีละ 2 ฉบับ (มกราคม-มิถุนายนและกรกฎาคม-ธันวาคม) ควบคุมคุณภาพบทความโดยการพิจารณาจากผู้ทรงคุณวุฒิ (Peer-review) มีวัตถุประสงค์เพื่อบุกเบิก ส่งเสริม เผยแพร่ผลงานวิจัยและผลงานสร้างสรรค์ทางศิลปกรรมศาสตร์ ทั้ง 4 สาขา ได้แก่ ทัศนศิลป์ นฤมิตศิลป์ ดุริยางคศิลป์ และนาฏยศิลป์ โดยผู้ทรงคุณวุฒิ นักวิชาการ ครู อาจารย์ นิสิตนักศึกษา ตลอดจนผู้ที่มีประสบการณ์หรือมุมมองทางด้านศิลปกรรมอย่างกว้างขวาง

เอกสารเพิ่มเติมสำหรับนิสิต นักศึกษา ในการส่งบทความวิจัยจากวิทยานิพนธ์เพื่อขอการพิจารณาตีพิมพ์บทความ

2018-11-21

เอกสารเพิ่มเติมสำหรับนิสิต นักศึกษาที่ต้องส่งแนบมาพร้อมกับบทความที่ต้องส่งมาขอพิจารณาตีพิมพ์บทความกับวารสารศิลปกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ข่าวประชาสัมพันธ์

2018-07-02

ขอประชาสัมพันธ์เชิญชวนอาจารย์ นักวิจัย นักวิชาการ นิสิต นักศึกษาระดับมหาบัณฑิต และดุษฎีบัณฑิต ส่งบทความเพื่อตีพิมพ์ในวารสารศิลปกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

Vol 5 No 2 (2018): July-December 2018

Published: 2018-10-16

การแสดงเดี่ยวไวโอลิน โดย อธิปไตย พรหมสุรินทร์

อธิปไตย พรหมสุรินทร์, นรอรรถ จันทร์กล่ำ

124-138

View All Issues

ท่านสามารถศึกษาวิธีการใช้งานวารสารออนไลน์ได้จากลิงค์ที่ปรากฏข้างล่างนี้

คู่มือการใช้งาน