วารสารศิลปกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เป็นวารสารวิชาการในรูปแบบวารสารอิเล็กทรอนิกส์ (e-Journal) กำหนดออกปีละ 2 ฉบับ (มกราคม-มิถุนายนและกรกฎาคม-ธันวาคม) ควบคุมคุณภาพบทความโดยการพิจารณาจากผู้ทรงคุณวุฒิ (Peer-review) มีวัตถุประสงค์เพื่อบุกเบิก ส่งเสริม เผยแพร่ผลงานวิจัยและผลงานสร้างสรรค์ทางศิลปกรรมศาสตร์ ทั้ง 4 สาขา ได้แก่ ทัศนศิลป์ นฤมิตศิลป์ ดุริยางคศิลป์ และนาฏยศิลป์ โดยผู้ทรงคุณวุฒิ นักวิชาการ ครู อาจารย์ นิสิตนักศึกษา ตลอดจนผู้ที่มีประสบการณ์หรือมุมมองทางด้านศิลปกรรมอย่างกว้างขวาง

เอกสารเพิ่มเติมสำหรับนิสิต นักศึกษา ในการส่งบทความวิจัยจากวิทยานิพนธ์เพื่อขอการพิจารณาตีพิมพ์บทความ

2018-11-21

เอกสารเพิ่มเติมสำหรับนิสิต นักศึกษาที่ต้องส่งแนบมาพร้อมกับบทความที่ต้องส่งมาขอพิจารณาตีพิมพ์บทความกับวารสารศิลปกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ข่าวประชาสัมพันธ์

2018-07-02

ขอประชาสัมพันธ์เชิญชวนอาจารย์ นักวิจัย นักวิชาการ นิสิต นักศึกษาระดับมหาบัณฑิต และดุษฎีบัณฑิต ส่งบทความเพื่อตีพิมพ์ในวารสารศิลปกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

Vol 6 No 1 (2019): January-June 2019

Published: 2019-03-07

การแสดงขับร้องเดี่ยวโดย วงดาว วัชรานันท์

วงดาว วัชรานันท์, ดวงใจ ทิวทอง

51-60

การสร้างซอสามสายของครูศักดิ์ชัย กาย

อนันท์สิทธิ์ การหนองใหญ่, บุษกร บิณฑสันต์

82-92

View All Issues

ท่านสามารถศึกษาวิธีการใช้งานวารสารออนไลน์ได้จากลิงค์ที่ปรากฏข้างล่างนี้

คู่มือการใช้งาน