วารสารศิลปกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เป็นวารสารวิชาการในรูปแบบวารสารอิเล็กทรอนิกส์ (e-Journal) กำหนดออกปีละ 2 ฉบับ (มีนาคมและกันยายน) ควบคุมคุณภาพบทความโดยการพิจารณาจากผู้ทรงคุณวุฒิ (Peer-review) มีวัตถุประสงค์เพื่อบุกเบิก ส่งเสริม เผยแพร่ผลงานวิจัยและผลงานสร้างสรรค์ทางศิลปกรรมศาสตร์ ทั้ง 4 สาขา ได้แก่ ทัศนศิลป์ นฤมิตศิลป์ ดุริยางคศิลป์ และนาฏยศิลป์ โดยผู้ทรงคุณวุฒิ นักวิชาการ ครู อาจารย์ นิสิตนักศึกษา ตลอดจนผู้ที่มีประสบการณ์หรือมุมมองทางด้านศิลปกรรมอย่างกว้างขวาง

ข่าวประชาสัมพันธ์

2015-09-22

ขอเชิญชวนนิสิตระดับมหาบัณฑิต (แผนการศึกษา ข) ส่งบทความวิจัยจากงานค้นคว้าอิสระเพื่อคัดเลือกตีพิมพ์ในวารสารศิลปกรรมศาสตร์

Vol 4 No 1 (2017): (March – August 2017)

Published: 2017-08-30

การแสดงเดี่ยวเปียโน โดย จิตศิระ พันธุโยธี

จิตศิระ พันธุโยธี, ธงสรวง อิศรางกูร ณ อยุธยา

81-95

สัญลักษณ์ทั้ง 4 บทเพลงชุดสำหรับออร์เคสตรา

วรพัฒน์ ภูริปัญญวานิช, วีรชาติ เปรมานนท์

103-107

ธาตุทั้ง 4 (ดิน น้ำ ลม ไฟ)

จิตศมน ฉัตราคม, ณรงค์ฤทธิ์ ธรรมบุตร

108-112

บทวิเคราะห์งานประพันธ์ Le Merle Noir ของโอลิเวียร์ เมสเซียน

ธนศักดิ์ อังศุโกมุทกุล, ณรงค์ฤทธิ์ ธรรมบุตร

140-149

การแสดงเดี่ยวกีตาร์คลาสสิก โดย วริศรา โรจนาบุตร

วริศรา โรจนาบุตร, ณรงค์ฤทธิ์ ธรรมบุตร

177-184

การแสดงขับร้อง โดย ลลิดา ลัดดากลม

ลลิดา ลัดดากลม, ดวงใจ ทิวทอง

185-193

View All Issues

ท่านสามารถศึกษาวิธีการใช้งานวารสารออนไลน์ได้จากลิงค์ที่ปรากฏข้างล่างนี้

คู่มือการใช้งาน