วารสารศิลปกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เป็นวารสารวิชาการในรูปแบบวารสารอิเล็กทรอนิกส์ (e-Journal) กำหนดออกปีละ 2 ฉบับ (มีนาคมและกันยายน) ควบคุมคุณภาพบทความโดยการพิจารณาจากผู้ทรงคุณวุฒิ (Peer-review) มีวัตถุประสงค์เพื่อบุกเบิก ส่งเสริม เผยแพร่ผลงานวิจัยและผลงานสร้างสรรค์ทางศิลปกรรมศาสตร์ ทั้ง 4 สาขา ได้แก่ ทัศนศิลป์ นฤมิตศิลป์ ดุริยางคศิลป์ และนาฏยศิลป์ โดยผู้ทรงคุณวุฒิ นักวิชาการ ครู อาจารย์ นิสิตนักศึกษา ตลอดจนผู้ที่มีประสบการณ์หรือมุมมองทางด้านศิลปกรรมอย่างกว้างขวาง

ข่าวประชาสัมพันธ์

2015-09-22

ขอเชิญชวนนิสิตระดับมหาบัณฑิต (แผนการศึกษา ข) ส่งบทความวิจัยจากงานค้นคว้าอิสระเพื่อคัดเลือกตีพิมพ์ในวารสารศิลปกรรมศาสตร์

Vol 4 No 2 (2017): (September 2017-February 2018)

Published: 2017-12-30

การแสดงขับร้องเดี่ยวโดย กุลมาศ ลิมปวุฒิวรานนท์

กุลมาศ ลิมปวุฒิวรานนท์, ดวงใจ ทิวทอง, รองศาสตราจารย์

38-47

การแสดงขับร้องโดยแก้วกาญจน์ ชื่นเป็นนิจ

แก้วกาญจน์ ชื่นเป็นนิจ, ดวงใจ ทิวทอง, รองศาสตราจารย์

48-66

ลีลาการแสดงซินโฟเนียของเจ.เอส.บาค โดย นิชิสา ทรัพย์สินอำนวย

นิชิสา ทรัพย์สินอำนวย, ศศี พงศ์สรายุทธ, ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.

90-96

การแสดงขับร้องเดี่ยวโดย มนัสนันท์ อักษรถึง

มนัสนันท์ อักษรถึง, ดวงใจ ทิวทอง, รองศาสตราจารย์

97-110

การประพันธ์เพลง : ดอกไม้สีแดง

วิริทธิ์พล ปัญญาพฤกษ์, ณรงค์ฤทธิ์ ธรรมบุตร, ศาสตราจารย์ ดร.

111-116

วิธีการขับร้องหมอลำกลอน ของหมอลำ ป.ฉลาดน้อย

สุริยพงษ์ บุญโกมล, ขำคม พรประสิทธิ์, รองศาสตราจารย์ ดร.

117-124

วิธีการบรรเลงเครื่องสายผสมออร์แกน วงบางขุนพรหมใต้

อัญญาภ์ แสงเทียน, ขำคม พรประสิทธิ์, รองศาสตราจารย์ ดร.

125-140

View All Issues

ท่านสามารถศึกษาวิธีการใช้งานวารสารออนไลน์ได้จากลิงค์ที่ปรากฏข้างล่างนี้

คู่มือการใช้งาน