การสร้างสรรค์นาฏยศิลป์สะท้อนความกดดันที่นำไปสู่การเป็นฆาตรกรหญิง

Main Article Content

ขวัญชนก โชติมุกตะ นราพงษ์ จรัสศรี

Abstract

“The Creation of Dance Reflecting Female’s Pressure Leading to Murder” is a creative research thesis, with the objective to explore the creative concepts and forms of a dance piece inspired by stories from 3 female convicts, whose family’s pressure has led them to commit murder. Dance and Drama principles have also been applied to the creative processes. “The Creation of Dance Reflecting Female’s Pressure Leading to Murder” is a creative research thesis, with the objective to explore the creative concepts and forms of a dance piece inspired by stories from 3 female convicts, whose family’s pressure has led them to commit murder. Dance and Drama principles have also been applied to the creative processes. The thesis demonstrates the creative process of the dance piece, devised from analyzing various aspects of the psyche of the pressure on the women, which consists of the following of 8 elements in the performing arts: 1) The script is based on real lives of the female convicts in ascending order (in terms of the amount of pressure). 2) The actresses possess similar acting abilities, which are the capacity to express emotions and physical movement for acting. 3) Dance movements are based on real-life movements and postmodern dance. 4) Costumes are devised from the characters’ personalities and traits in the story. 5) Music and sound are from the actress’ body, a solo clarinet and synthesized music. 6) Stage props are from household appliances. 7) Stage design evokes a feeling of being trapped. 8) Lighting design evokes the feeling of violence. Furthermore, there are 8 concepts being applied in the performance: 1) Theories of dance and drama 2) Mime theories 3) Post-Modern theories 4) Visual arts elements 5) Violence against women theories 6) Communication theories 7) Showing respect to partner theories 8) Cheating behavior theories This thesis has already achieved its 3 objectives. First, the research found the pattern of dance. Second, the research found the concepts after the creation of dance. Third, the research found the pattern of dance and the concepts to create a performance under title “The Creation of Dance Reflecting Female’s Pressure Leading to Murder” which was presented as contemporary dance in Physical Theatre and Postmodern dance which are the principle of the performance. 

Keywords

Article Details

Section
บทความวิจัย | Research Article

References

กรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทย. “เตือนประโยคสะเทือนใจ จะไปไหนก็ไปซะ.” ไทยรัฐ. (13 กุมภาพันธ์ 2561).
(https://www.thairath.co.th/content/1203403).
กัมปนาท จันธิมา. “เสียงดนตรีอิเล็กทรอนิกส์.”สัมภาษณ์โดย ขวัญชนก โชติมุกตะ. 6 ธันวาคม 2560.
จะเด็จ เชาวน์วิไล. “เปิดสถิติความรุนแรง สามีฆ่าภรรยามากกว่าภรรยาฆ่าสามี นักสิทธิสตรีแนะ 5 ข้อ แก้ปัญหาได้อยู่หมัด.” มติชนออนไลน์.
1 เมษายน 2560 (https://www.matichon.co.th/news/406869).
ฉลาดชาย รมิตานนท์. เล่าเรื่องเบื้องต้น สตรีศึกษา สตรีนิยม. กรุงเทพ ฯ: วนิดาการพิมพ์. 2555.
ชลูด นิ่มเสมอ. องค์ประกอบของศิลปะ Composition of Art. กรุงเทพฯ: สำนักพิมพ์อมรินทร์. 2554.
ณัฐกร ลักษณชินดา. “ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการกระทำความผิดของผู้ต้องขังหญิงคดีความผิดต่อชีวิตในทันสถานหญิงกลาง”. วิทยานิพนธ์ปริญญา
มหาบัณฑิต, สาขาวิชาสังคมศาสตร์ คณะรัฐศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. 2548.
ปาลิตา สกุลชัยวานิช. “การออกแบบแสง.” สัมภาษณ์โดย ขวัญชนก โชติมุกตะ. 6 ธันวาคม 2560.
มูลนิธิปวีณา. “มูลนิธิปวีณาโชว์ผลงานรอบปี 60.” กรุงเทพธุรกิจ. 9 มกราคม 2561 https://www.bangkokbiznews.com/news/detail/786365.