การจัดการการแข่งขันนาฏศิลป์ไทยระดับนานาชาติ : รายการการแสดงพื้นบ้าน IDA China Shenzhen International Dance Festival 2017

Main Article Content

กุลนาถ ชินโคตร

Abstract

This article aims to provide management for the contest of Thailand Dancing Arts in the international level from the winner of the competition IDA China Shenzhen International Dance Festival 2017 at China by the branch of dancing arts and performing arts, Chandrakasem Rajabhat University integrated teaching of the professional experiences course. The course focuses on training students to work together. This article aims to provide management for the contest of Thailand Dancing Arts in the international level from the winner of the competition IDA China Shenzhen International Dance Festival 2017 at China by the branch of dancing arts and performing arts, Chandrakasem Rajabhat University integrated teaching of the professional experiences course. The course focuses on training students to work together.       Practices should be used to compete with several international dancing arts include gathering competition information as much as possible to analyze and plan to work together by planning the master plans and backup plans for the competition abroad. Select the performing that suit to the needs of the actors as well. Preparing documentation and necessity. Finally, the most important is the idea that influence impulsive mind of the actors. This makes the intention to concentrate on the competition. Summary the proposed guidelines that focus on bringing Thailand Dancing Arts to compete on an international level. Aware of preparations information from both inside and outside of us to analyze opportunities into goals. Then must come out with a concrete by eliminate the weak, Present strengths and create opportunities to prevent outside or prepare a plan for supporting the risk. And the most important after analyzing was everyone must act according to the guidelines from analysis to achieve concrete work and achieve goals truly competitive.

Keywords

Article Details

Section
บทความวิชาการ | Academic Article

References

ขรรค์ชัย หอมจันทร์. “รูปแบบการแสดงระบำโนราไชยรัตน์.” สัมภาษณ์โดย กุลนาถ ชินโคตร. 27 พฤศจิกายน 2560.
ชาญณรงค์ พรรุ่งโรจน์. การวิจัยทางศิลปะ. กรุงเทพฯ: สำนักพิมพ์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2548.
ชวโรฒน์ วัลยเมธี, “วัฒนธรรมนาฏยศิลป์ไทยในฐานะหน่วยทางเศรฐศาสตร์จุลภาค : การสำรวจข้อมูล ประวัติศาสตร์เชิงวัฒนธรรม,” วารสารศิลปกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ปีที่ 4 เล่มที่ 2 (กันยายน – กุมภาพันธ์ 2560): 20 - 29.
ยงกฤต สายเนตร. “ร็องแง็ง การบูรณาการกับการเรียนการสอนในมหาวิทยาลัยทักษิณ.” วารสารศิลปกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ปี
ที่ 4 เล่มที่ 2 (กันยายน – กุมภาพันธ์ 2560): 11-19.
สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ. “การจัดการ SWOT เพื่อการวางแผน.” กลุ่มยุทธศาสตร์และแผน.
https://www.reo1.moe.go.th/web/images/download/2558-reo4-km-swot.pdf
อรวรรณ ขมวัฒนา. “จุดมุ่งหมายการนำนาฏศิลป์ไทยแข่งขันระดับนานาชาติ.” สัมภาษณ์โดย กุลนาถ ชินโคตร. 29 สิงหาคม 2561.