การสร้างบทเรียนสำเร็จรูปเพื่อพัฒนาทักษะการบรรเลงจะเข้

Main Article Content

ณัฐธยา รังสิยานนท์ โกวิทย์ ขันธศิริ

Abstract

The purpose of this study was to 1) create the instructional programs in the practical subject for Thai Plucked 1 to be effective by 80/80 and 2) compare the undergraduate student’s skills of playing the Ja-khay between using the  The purpose of this study was to 1) create the instructional programs in the practical subject for Thai Plucked 1 to be effective by 80/80 and 2) compare the undergraduate student’s skills of playing the Ja-khay between using the instructional programs and the regular lesson plans. The sample of this study 40 undergraduate, Majoring the Music Education in Kamphaengphet Rajabhat University. They were divided into 2 groups thus; 1) the experimental group was 20 students, study by using the instructional programs and 2) the control group was 20 students, study by using the regular lesson plans. The research instruments were 1) the instructional programs and 2) the assessments of the Ja-khay skills by analyzing and calculating the efficiency of the instructional programs using the formula; “E” _“1” /“E” _“2” , the average, the standard deviation, and T-test.  The result of this study found that  1. The instructional programs that were created have the efficiency to 81.14/84.12. It was higher than the set of criteria.  2. It was found that the undergraduate student’s skills in playing the Ja-khay, studying with the instructional programs were more effective than the undergraduate students, studying from the regular lesson plans by having the statistical significance at 0.5 levels. 

Keywords

Article Details

Section
บทความวิจัย | Research Article

References

คันธารัตน์ ธรรมธร. “การเปรียบเทียบทักษะการตีกลองยาวของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 โรงเรียน วัดปริวาส ระหว่างการใช้รูปแบบการ สอนทักษะปฏิบัติของเดวีสส์กับการสอนปกติ.” วิทยานิพนธ์ระดับปริญญามหาบัณฑิต, มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา, 2557.
นิรัตน์ เล็กสราวุธ. “การหาประสิทธิภาพของชุดการสอนเรื่อง เครื่องดนตรีไทยในวงมโหรีเครื่องคู่ผ่านทักษะการฟังสำหรับนักเรียนชั้นประถม ศึกษาปีที่ 4.” วิทยานิพนธ์ระดับปริญญามหาบัณฑิต, มหาวิทยาลัยมหิดล, 2545.
มนตรี ตราโมท. โสมส่องแสง ชีวิตดนตรีไทยของมนตรี ตราโมท. กรุงเทพฯ: โรงพิมพ์เรือนแก้วการพิมพ์, 2527.
มานพ วิสุทธิแพทย์. ทฤษฎีการวิเคราะห์เพลงไทย. กรุงเทพฯ: สันติศิริการพิมพ์, 2556.
ศรัญยา คำสิงห์นอก. “การหาประสิทธิภาพของแบบฝึกทักษะการบรรเลงเดี่ยวจะเข้เพลงจีนขิมใหญ่ สองชั้น.” วิทยานิพนธ์ระดับ ปริญญามหาบัณฑิต สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์, 2558.
สุระชัย สีบุบผา. “การหาประสิทธิภาพของแบบฝึกการเอื้อน รายวิชาขับร้อง 1 ระดับนาฏศิลป์ชั้นกลางปีที่ 1 วิทยาลัยนาฏศิลปลพบุรี.” วิทยานิพนธ์ระดับปริญญามหาบัณฑิต, มหาวิทยาลัยมหิดล, 2541.
สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา. เกณฑ์มาตรฐานดนตรีไทย พุทธศักราช 2553. กรุงเทพฯ: ห้างหุ้นส่วนจำกัด ภาพพิมพ์, 2553.
สำนักมาตรฐานอุดมศึกษา. เกณฑ์มาตรฐานดนตรีไทยและเกณฑ์ประเมิน พุทธศักราช 2544. กรุงเทพฯ: ห้างหุ้นส่วนจำกัด ภาพพิมพ์. 2544.
Riggs, C.W. “The Construction Evaluation of Programmed Text on of Graphs for grade Five.” Dissertation Abstracts
lnternational, 1967.
Robertson, J. R. “An Experimental Evaluation of the Comparison of Mathematics Modules with an lndividualized Guide and Textbook for Mathematics.” Dissertation Abstracts lnternational, 1976.
Williams, H. H. “An Experiment in lnstruction.” Dissertation Abstracts lnternational, 1972.