เพลง “โนราห์” : การผสานวัฒนธรรมใน บทประพันธ์ดนตรี การผสานวัฒนธรรมในบทประพันธ์ดนตรี

Main Article Content

อรอุษา หนองตรุด

Abstract

 “Norah” Music composition for chamber ensembles, composed by Onusa Nongtrud. The piece was selected to perform in Young Composers’ Prize concert held by Asian Composers League (ACL), Philippines on November 7th, 2015. It was performed by GRUPO 20/21 Modular Music Ensemble and conducted by Josefino Chino Toledo at Philippines  “Norah” Music composition for chamber ensembles, composed by Onusa Nongtrud. The piece was selected to perform in Young Composers’ Prize concert held by Asian Composers League (ACL), Philippines on November 7th, 2015. It was performed by GRUPO 20/21 Modular Music Ensemble and conducted by Josefino Chino Toledo at Philippines Cultural Center. “Norah” presented an identity of southern music culture. It was inspired from Norah play – one of the most famous traditional plays with a very unique characteristic of southern Thailand. This music is composed through personal experience to represent concept, thought, esthetic, impression, and pride with an aim to increase people’s awareness of invaluable cultural conservation. 

Keywords

Article Details

Section
บทความวิชาการ | Academic Article

References

ณรงค์ฤทธิ์ ธรรมบุตร. การประพันธ์เพลงร่วมสมัย. กรุงเทพฯ: สำนักพิมพ์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2552.
_______________. อรรถาธิบายและบทวิเคราะห์บทเพลงที่ประพันธ์โดย ณรงค์ฤทธิ์ ธรรมบุตร. กรุงเทพฯ: สำนักพิมพ์แห่งจุฬาลงกรณ์
มหาวิทยาลัย, 2553.
ณัชชา พันธุ์เจริญ. พจนานุกรมศัพท์ดุริยางคศิลป์. พิมพ์ครั้งที่ 4. กรุงเทพฯ: เกศกะรัต, 2554.
ณัชชา พันธุ์เจริญ และคณะ. “ประสานเสียงสำเนียงระฆัง ซิมโฟนีสำหรับเครื่องดนตรีอาเซียนและวงออร์เคสตรา,” ใน ดนตรีลิขิต: รวมบทความ
ดนตรีสร้างสรรค์เชิงวิชาการ, 48-72. กรุงเทพมหานคร: บริษัท ธนาเพรส จำกัด, 2559.
บุษกร บิณฑสันต์. ดนตรีภาคใต้: ศิลปิน การถ่ายทอดความรู้ พิธีกรรมและความเชื่อ. กรุงเทพฯ: สำนักพิมพ์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย,
2554.
พูนพิศ อมาตยกุล. การก่อเกิดเพลงไทยสากล: แนวคิดด้านดนตรีวิทยา. กรุงเทพมหานคร: อมรินทร์พริ้นติ้งแอนด์พับลิชชิ่ง, 2554.
ภัทรวดี ภูชฎาภิรมย์. วัฒนธรรมบันเทิงภาคใต้. กรุงเทพมหานคร: สำนักพิมพ์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2554.
ภาศิณี สกุลสุรรัตน์. “บทประพันธ์เพลงดุษฎีนิพนธ์: จิตรกรรมเพลงภาพชีวิต ประสิทธิ์ ศิลปะบรรเลง” วิทยานิพนธ์ ระดับปริญญาดุษฎี บัณฑิต, หลักสูตรศิลปกรรมศาสตร์ ดุษฎีบัณฑิต คณะศิลปกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2560.
อุทัย เอกสะพัง และคณะ. “ภูมิปัญญาจากนายหนังโนราที่ส่งผลต่อวัฒนธรรมท้องถิ่น” รายงานวิจัย, 11-12. สงขลา: หน่วยวิทยบริการ
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, 2551.
Lai, Eric C. The Music of Chou Wen-chung. England: TJ International Ltd., 2009.
Nathinee Chucherdwatanasak. “Narong Prangcharoen and Thai Cross-Cultural Fusion in Contemporary Composition.”
Master’s thesis, University of Missouri-Kansas City, 2014.