ดนตรีหนังตะลุงในจังหวัดสงขลา : ความเปลี่ยนแปลงจากอดีตสู่ปัจจุบัน

Main Article Content

ไชยวุธ โกศล

Abstract

This article had taken from part of an analysis study of Nang-talung music between old and present style. This research was a qualitative research, conducted during 2012-2015. The research aimed to study the changing of Nang-talung music, based on its ensemble and musical repertoires. Data had collected from both document research and fieldwork by interview of puppeteers and Nang-talung’s musicians in Songkhla province. The results had shown that Nang-talung music can divided into 3 period; the old period, the middle period, and the present period. During the old period the ensemble had combined with thap, klongtook, mong, ching, and trae. While during middle period the pi had been added to the  This article had taken from part of an analysis study of Nang-talung music between old and present style. This research was a qualitative research, conducted during 2012-2015. The research aimed to study the changing of Nang-talung music, based on its ensemble and musical repertoires. Data had collected from both document research and fieldwork by interview of puppeteers and Nang-talung’s musicians in Songkhla province. The results had shown that Nang-talung music can divided into 3 period; the old period, the middle period, and the present period. During the old period the ensemble had combined with thap, klongtook, mong, ching, and trae. While during middle period the pi had been added to the ensemble, and western instruments had added into the ensemble during present period. Musical repertoires in old period were taken from Thai traditional song, and some  musical pieces were special tune for Nang-talung only. While in middle period the pieces  from Look-thung music had been played, and for present period the tune were taken from Thai popular music. The reason why Nang-talung music has changed is because of the adaptation effort to survive. The change is based on the popularity of the audience who change from adult to teenager.

Keywords

Article Details

Section
บทความวิจัย | Research Article

References

คมสันต์ วงค์วรรณ์. รายงานการวิจัยเรื่องการดนตรีหนังตะลุง: กรณีศึกษาคณะอาจารย์ณรงค์ตะลุง บัณฑิต อำเภอย่านตาขาว จังหวัดตรัง. สงขลา:
ภาควิชาสารัตถศึกษา คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์, 2549.
ควน ทวนยก. “ดนตรีหนังตะลุง.” สัมภาษณ์โดย ไชยวุธ โกศล. 4 กรกฎาคม 2556.
จุไรรัตน์ จันทร์ธำรง และยุพา คลังสุวรรณ. ประวัติทฤษฎีทางมานุษยวิทยาและวัฒนธรรม. กรุงเทพ: มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2531.
ฉิ้น อรมุต, “ดนตรีหนังตะลุงสมัยโบราณ,” สัมภาษณ์โดย ไชยวุธ โกศล, 6 กรกฎาคม 2556.
ชวน เพชรแก้ว. รายงานการวิจัยเรื่องหนังตะลุงในประเทศไทย. สุราษฎร์ธานี: โรงพิมพ์อุดมลาภ, 2548.
มงคล คชรัตน์. “ลักษณะและคุณค่าของเครื่องประกอบการแสดงหนังตะลุงในภาคใต้.” วิทยานิพนธ์ระดับปริญญามหาบัณฑิต มหาวิทยาลัย ศรีนครินทรวิโรฒ, 2539.
ระวีวัฒน์ ไทยเจริญ. “การวิเคราะห์ทำนองปี่ที่ใช้ประกอบการเล่นหนังตะลุง.” วิทยานิพนธ์ระดับปริญญามหาบัณฑิต บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัย มหิดล, 2541.
สุธิวงศ์ พงษ์ไพบูลย์. หนังตะลุง. สงขลา: มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ. ม.ป.ป..
อุดม หนูทอง. ดนตรีและการละเล่นพื้นบ้านภาคใต้. สงขลา: ภาควิชาภาษาไทยและภาษาตะวันออก มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒสงขลา, 2531.
อรุณ แก้วสัตยา, “ดนตรีหนังตะลุง,” สัมภาษณ์โดย ไชยวุธ โกศล, 10 เมษายน 2555.