หลักนาฏยประดิษฐ์ไทยจากศิลปินต้นแบบตัวนางสู่นวัตกรรมการสร้างสรรค์รำเดียวมาตรฐาน

Main Article Content

พัชรินทร์ สันติอัชวรรณ

Abstract

The objective of the “Thai choreography principles: from the female model characters to the innovation of the Thai royal solo dance” research project is to derive Thai choreography principles: from the female model characters to the  The objective of the “Thai choreography principles: from the female model characters to the innovation of the Thai royal solo dance” research project is to derive Thai choreography principles: from the female model characters to the innovation of the Thai royal solo dance and to employ those principles in the creation of a new set of female model characters as well as to select the appropriate innovation that is consistent with the performance congruent with the components of the performance.  The research methodology consists of 1. Research planning and seeking approval for the project 2. Gathering of data both documental and interviews 3. Analyzing Thai choreography principles from the solo dance female model characters deriving from the analysis 4. Creating a new Thai royal solo dance with female model characters based on the principles of such analysis.  5. Presenting the results of the research and the innovative creation in the form of a seminar at the national level/ an arena show casing innovative work at the international level 6. Concluding the results of the research in the form of a final and complete final research report and 7. Publicizing the research as a research article with peer review at the national level.  The research finds that in Thai choreography principles of Thai royal solo dance of female model characters comprise the following characteristics 1. Masked play or royal solo dance characters are selected from those performed in theaters that were not only remarkable but also well-received by audiences. 2. The origins, backgrounds, and attributes of the characters are analyzed from the corresponding novels or poems. 3. The lyrics composition and music selection for the plays are carried out based on advice from experts. 4. The main dance patterns are designed based on royal solo dance patterns before the specific dance moves, manner, and emotional expressions are added. 5. The stage utilization design emphasizes balance as well as maintaining presence in the center of the stage.  6. The dance patterns are tried out before being modified to enhance flow and continuity. 7. The dance patterns also take into consideration prop and setting utilization. 8. Performers are selected based on their external appearances, personality traits, and performing abilities in relation to those required by the characters. To ensure proficiency in portraying those characters, the performers receive intensive training. The researcher has experimented with designing the “Kaew Kinnorn Chomprai” standard solo dance in accordance with the principles adopted from the original artist playing the role of Nang Kaew Kinnorn.The plot and background are taken from Nang Kinnaree in “Unnarut” a royal composition drama of King Putthayodfah Chulalok (Rama I) and combined with imagination and the creative principles in the form of a solo dance.The solo dancing features the gestures of admiration of place which require well designed dance gestures that offer a good blending with the backdrop and various performance innovations while at the same time preserving the conventions of the lakhon nai. This proves that such principles may be put to use in actual practice and can also be extended to the principles of other forms of Thai choreography.  Furthermore, it is possible to analyze these principles and derive certain conclusions in the form of a research work that may be used for academic reference in the future.

Keywords

Article Details

Section
บทความวิจัย | Research Article

References

บุนนาค ทรรทรานนท์. “หลักนาฏยประดิษฐ์ไทยประเภทรำเดี่ยวมาตรฐานตัวนางของบุนนาค ทรรทรานนท์” สัมภาษณ์โดย พัชรินทร์
สันติอัชวรรณ. 6 พฤษภาคม 2561.

ผุสดี หลิมสกุล. รำเดี่ยวแบบมาตรฐานตัวนาง เล่ม 2. กรุงเทพฯ: สำนักพิมพ์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2555.

__________. “หลักนาฏยประดิษฐ์ไทยประเภทรำเดี่ยวมาตรฐานตัวนางของผุสดี หลิมสกุล” สัมภาษณ์โดย พัชรินทร์ สันติอัชวรรณ. 2 ธันวาคม 2560.

พรชีวินทร์ มลิพันธุ์. กินรี: สุนทรียภาพในงานศิลปะและวรรณกรรม. กรุงเทพฯ: ศยาม, 2549.

พัชรินทร์ สันติอัชวรรณ. โครงการบันทึกนาฏยลีลาแห่งแผ่นดิน. กรุงเทพฯ: คณะศิลปกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2559.

พุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช, พระบาทสมเด็จพระ. บทละครเรื่อง อุณรุท. กรุงเทพฯ: สำนักวรรณกรรมและประวัติศาสตร์ กรมศิลปากร, 2545.

ภณ วชิระนิเวศ. องค์ประกอบสถาปัตยกรรม. พิษณุโลก: มหาวิทยาลัยนเรศวร, 2559.

มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์. วังคันธมาส สวนดอกไม้หอม. กรุงเทพฯ: บริษัทซิตี้พริ้นท์ จำกัด, 2559.

ยุคคล จิตสำรวย. ไม้ใหญ่ ดอกงาม. กรุงเทพฯ: ณดา, 2556.

รัจนา พวงประยงค์.“หลักนาฏยประดิษฐ์ไทยประเภทรำเดี่ยวมาตรฐานตัวนางของรัจนา พวงประยงค์” สัมภาษณ์โดย พัชรินทร์ สันติอัชวรรณ. 24 มิถุนายน 2561.

ส. พลายน้อย. อมนุษยนิยาย. กรุงเทพฯ: บริษัทรวมสาส์น (1977) จำกัด, 2535.

สมชาย ทับพร. “การบรรจุเพลงรำเดี่ยวชุด แก้วกินนรชมไพร” สัมภาษณ์โดย พัชรินทร์ สันติอัชวรรณ. 30 พฤษภาคม 2561.

อัจฉรา สุภาไชยกิจ. “หลักนาฏยประดิษฐ์ไทยประเภทรำเดี่ยวมาตรฐานตัวนางของอัจฉรา สุภาไชยกิจ” สัมภาษณ์โดย พัชรินทร์
สันติอัชวรรณ. 16 กรกฎาคม 2561.