Enhancing ambience product derived from clam state of mind

Main Article Content

ปวณัศ อินทุยศ ลุ้ย กานต์สมเกียรติ

Abstract

          The purpose of this research is to design an enhancing ambience product derived from calm state of mind that assist in meditation or Vipassana meditation and can be self-practice in residential. The objective of this research was 1) to study an idea about calm state of mind for guidance in designing product for all practical purpose relative with enhancing ambience product derived from calm state of mind. 2) to design and develop an enhancing ambience product derived from calm state of mind 3) to study satisfactions of sample focus group with the product.


          The result of this research  showed that there are 2 types of calming 1) calm state in atmospheric and environment including private state of solitude warm tone color (White, Grey, Yellow) dim light that gives brightness in a specific point 2) a calm state of mind by using pattern (Mindful awareness) such as Anapanasati (Mindfulness of breathing) Sota-sati (Mindfulness of hearing) moving with awareness(Mindfulness of body movement)  and solution for compression of body weight problem that cause feeling ache stiff or pain.


          Therefore the researcher bring all factor to designing which in product sets include lamp that create atmosphere, chair for meditation and natural sound imitation that help facilitate the mindfulness meditation practice and be able to self practice in privacy area also this research and develop the product sets concern in mindfulness meditation practice for more variety way and the better results. which result of satisfaction form sampling group who trials 30 person the analysis result reveal high in general 4.02 (S.D. = 0.74) and  result from expert in product design and  mindfulness meditation for 5 person the analysis result wast reveal high in general. 4.20 (S.D. = 0.50)


 

Keywords

Article Details

Section
Articles

References

กรวรรณ คันโธ. (2551). 4ห้องต้องไม่ลืม. กรุงเทพฯ: บ้านและสวน.

ช่าง วี (นามแฝง). เทคนิคและเคล็ดลับสุดยอดของวีการทำสมาธิและวิปัสสนา. กรุงเทพฯ: สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ.

บ้านและสวน. (2545). บ้านสีสด. กรุงเทพฯ: บ้านและสวน.

ป.ประภัสสร. (2543). หลักสมาธิวิปัสสนา วีธีปฏิบัติธรรมสำหรับชาวพุทธ. กรุงเทพฯ: สร้อยทอง.

พระเทพวิสุทธิกวี. (2542). คู่มือการบำเพ็ญกรรมฐาน. พิมพ์ครั้งที่7. กรุงเทพฯ: มหามกุฎราช วิทยาลัย.

เยาวรัตน์ ปรปักษ์ขาม และสุพัตรา อติโพธิ. (2543). การศึกษาสภาวะสุขภาพและแนวโน้มของ ประชากรผู้สูงอายุ. สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข กระทรวงสาธารณสุข.

มาโนช กงกะนันทน์. (2538). ศิลปะการออกแบบ. กรุงเทพฯ: ไทยวัฒนาพานิช.

วรรณี สหสมโชค. (2549). ออกแบบเฟอร์นิเจอร์. กรุงเทพฯ: สมาคมส่งเสริมเทคโนโลยี(ไทย-ญี่ปุ่น).

วัฒนะ จูฑะวิภาต. (2553). ศิลปะการออกแบบตกแต่งภายใน. พิมพ์ครั้งที่4. กรุงเทพฯ: วิทยพัฒน์.

วัฒนาพร เขื่อนสุวรรณ. (2547). ลักษณะพื้นผิว. เข้าถึงเมื่อ 27 ตุลาคม 2557. เข้าถึงได้จาก http://watkadarin.com/E(new)1/02studio2classrm/unit2/chapt2.4texture/te xture.htm#dn

วิมลสิทธิ์ หรยางกูร และคณะ. (2554). จิตวิทยาสภาพแวดล้อม มูลญานการสร้างสรรค์และจัดการ สภาพแวดล้อมน่าอยู่อาศัย. กรุงเทพฯ: จี.บี.พี. เซ็นเตอร์.

ศิริพรณ์ ปีเตอร์. (2550). มนุษย์และการออกแบบ. กรุงเทพฯ: โอเดียนสโตร์.

สถาพร ดีบุญมี ณ ชุมแพ. (2551). วิวัฒนาการเฟอร์นิเจอร์. พิมพ์ครั้งที่ 1. กรุงเทพฯ: โอเดียนสโตร์.

สมดี จินดาพิษฐาน. (2555). เมื่อหลวงพ่อจรัญฯสอนกรรมฐาน. พิมพ์ครั้งที่2. กรุงเทพฯ: อุษาการพิมพ์.

สาคร คันธโชติ. (2529). วัสดุผลิตภัณฑ์.กรุงเทพฯ: โอเดียนสโตร์.

สิทธิพร ภิรมย์รื่น. (2555). การวางแผนชุมชนเมืองและสภาพแวดล้อม. กรุงเทพฯ: มหาวิทยาลัยศิลปากร.

สุภาพิมพ์ มานิตย์. (2556). โครงการออกแบบเครื่องดนตรีพื้นบ้านภาคกลางประเภทเครื่องเคาะตี จากวัสดุ เครื่องปั้นดินเผา. วิทยานิพนธ์ปริญญาศิลปะมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยศิลปากร.

เสรี พงศ์พิศ. (2553). สุขภาพ200คำเพื่อการกินอยู่พอดีมีความสุข. กรุงเทพฯ: พลังปัญญา.

อัจฉรา ทั่งบุญ. (2556). โครงการออกแบบเครื่องเรือนสำหรับการนั่งสมาธิของผู้สูงอายุภายในบ้าน. การค้นคว้าอิสระปริญญาศิลปมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยศิลปากร.

อุดมศักดิ์ สาริบุตร. (2550). ออกแบบเฟอร์นิเจอร์. กรุงเทพฯ: โอเดียนสโตร์. 2550.

เอกราช โรจนธานินทร์. (2549). โครงการสร้างสรรค์ผลงานจิตรกรรมเพื่อการประยุกต์ติดตั้งภายใน ร้านอาหาร Bug&Bee สาขาสีลม เรื่อง บรรยากาศความสงบในทิศทัศน์เมือง. วิทยานิพนธ์ปริญญาศิลปะมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยศิลปากร.

ฮันห์ ติชนัท. (2556). เล่นเป็นเด็ก เรียนรู้เรียนรู้การฝึกสติอย่างเป็นธรรมชาติ. กรุงเทพฯ: มูลนิธิหมู่บ้านพลัม.