EDITORIAL BOARD

 

ที่ปรึกษา

อธิการบดีมหาวิทยาลัยขอนแก่น

ศาสตราจารย์ นายแพทย์ วันชัย  วัฒนศัพท์

ศาสตราจารย์ เกียรติคุณ ดร.สุมนต์  สกลไชย

 

บรรณาธิการ

รองศาสตราจารย์ ดร.นิยม  วงศ์พงษ์คำ

 

ผู้ช่วยบรรณาธิการ

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.บุรินทร์  เปล่งดีสกุล

อาจารย์ ดร.ปรีชาวุฒิ  อภิระติง

อาจารย์ ดร.กิตติสันต์  ศรีรักษา

อาจารย์ ดร.ภัทร์ คชภักดี

อาจารย์กิตติ์ธนัตถ์  ญาณพิสิษฐ์


กองบรรณาธิการ

Professor.Daniel Meyer-Dinkgräfe

University of Lincoln London

Professor.Dr.Krishna Carkarvati

Banaras University

Professor.Dr.Tan Sooi Beng         

University Saint Malaysia

ศาสตราจารย์ ดร.บุษกร  บิณฑสันต์

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ศาสตราจารย์ ดร.ศักดิ์ชัย สายสิงห์

มหาวิทยาลัยศิลปากร

ศาสตราจารย์เกียรติคุณ ดร.สันติ  เล็กสุขุม

มหาวิทยาลัยศิลปากร

ศาสตราจารย์เกียรติคุณ ดร.อรรถ  นันทจักร์

สถาบันภูพาน

ศาสตราจารย์ ดร.อรรถจักร สัตยานุรักษ์

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ศาสตราจารย์วิโชค  มุกดามณี           

มหาวิทยาลัยศิลปากร

ศาสตราจารย์สุชาติ  เถาทอง

มหาวิทยาลัยบูรพา

ศาสตราจารย์ ม.ล.สุรสวัสดิ์  สุขสวัสดิ์

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ศาสตราจารย์สุวิทย์  ธีรศาศวัต          

มหาวิทยาลัยขอนแก่น

รองศาสตราจารย์ ดร.ชวลิต  อธิปัตยกุล

มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี

รองศาสตราจารย์ ดร.ทรงคุณ  จันทจร

มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

รองศาสตราจารย์ ดร.นิรัช สุดสังข์

มหาวิทยาลัยนเรศวร

รองศาสตราจารย์ ดร.ประมาณ  เทพสงเคราะห์

มหาวิทยาลัยทักษิณ

รองศาสตราจารย์ ดร.ศุภชัย  สิงห์ยบุศย์           

มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

รองศาสตราจารย์เทพศักดิ์  ทองนพคุณ           

มหาวิทยาลัยบูรพา

 


ฝ่ายจัดการ

นางเอมอร รุ่งวรวุฒิ