การศึกษาการลดความสูญเปล่าในการผลิตอาหารปลากินเนื้อด้วยการวิเคราะห์ Brown Paper และการจัดสายสมดุลการผลิตของบริษัทผู้ผลิตอาหารสัตว์น้า XXX

  • ปรียาวดี ผลเอนก คณะวิทยาศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา วิทยาเขตสระแก้ว
  • พีรวัฒน์ พันธ์พงษ์ คณะวิทยาศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา วิทยาเขตสระแก้ว
  • สราวิช ศรีทองสุข คณะวิทยาศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา วิทยาเขตสระแก้ว
Keywords: Brown Paper Analysis, Line Balancing, Waste Reducing

Abstract

งานวิจัยนี้เป็นการเสนอวิธีการวิเคราะห์กระบวนการทำงานในสายการผลิตอาหารปลากินเนื้อโดยใช้เครื่องมือของลีนที่มีชื่อว่า Brown Paper Analysis โดยมีกรณีศึกษาคือ อุตสาหกรรมอาหารสัตว์น้ำ เนื่องจากอุตสาหกรรมดังกล่าวมีการจัดแผนผังการผลิตแบบตามผลิตภัณฑ์ จึงเกิดปัญหาจุดคอขวดในสายการผลิต ส่งผลให้เกิดความล่าช้าในกระบวนการ งานวิจัยนี้จึงนาเสนอตัวอย่างการปรับปรุงกระบวนการผลิตให้มีความรวดเร็วยิ่งขึ้นโดยการวิเคราะห์ภาพรวมของกระบวนการผลิตอาหารปลากินเนื้อด้วย Mapping Process จากนั้นวิเคราะห์จุดที่เป็นคอขวดของระบบการผลิตโดยรวมด้วยเทคนิค Brown Paper Analysis เพื่อศึกษาความสูญเปล่า (Muda) ในแต่ละกระบวนการ และนำเสนอแนวทางในการลดปัญหาดังกล่าวด้วยวิธีการจัดสายสมดุลการผลิตและใช้วิธีการ ECRS ซึ่งสามารถเพิ่มผลิตภาพการผลิตได้จาก 370 ตันเป็น 400 ตัน:วัน คิดเป็น 92.5%

References

กตัญญู หิรัญญสมบูรณ์. (2548). การบริหารอุตสาหกรรม. กรุงเทพฯ. สำนักพิมพ์ บริษัท เท็กซ์ แอนด์ เจอร์นัล พับลิเคชั่น จำกัด.

วิบูลย์ สาราญรัมย์ และเจริญ สุนทราวาณิชย์. (2554). การปรับปรุงกระบวนการทางธุรกิจโดยการวิเคราะห์ บราวน์เปเปอร์ (กรณีศึกษา อุตสาหกรรมเสื้อผ้า). การประชุมวิชาการเครือข่ายวิศวอุตสาหการ ประจำปี 2554.

ปรียาวดี ผลเอนก. (2555). การบริหารการผลิต. กรุงเทพฯ : สานักพิมพ์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.

ผู้จัดการฝ่ายผลิต บริษัทผู้ผลิตอาหารสัตว์น้ำ XXX. (24 มกราคม 2560). สัมภาษณ์.

ยุทธณรงค์ จงจันทร์ (2555). การจัดสมดุลสายการผลิตเพื่อลดความสูญเปล่าในกระบวนการผลิตรองเท้า. การประชุมวิชาการเครือข่ายวิศวอุตสาหการ ประจำปี 2555.

Verma, R., Boyer, Kenneth K. (2008). Operations & Supply Chain Management. Chaina: China Translation & Printing Services Limited.
Published
2017-12-28
How to Cite
ผลเอนกป., พันธ์พงษ์พ., & ศรีทองสุขส. (2017). การศึกษาการลดความสูญเปล่าในการผลิตอาหารปลากินเนื้อด้วยการวิเคราะห์ Brown Paper และการจัดสายสมดุลการผลิตของบริษัทผู้ผลิตอาหารสัตว์น้า XXX. Journal of Administration and Management, 7(2), 1-13. Retrieved from https://www.tci-thaijo.org/index.php/fam/article/view/216261
Section
Research Article

Most read articles by the same author(s)