วารสารวิชาการมหาวิทยาลัยฟาร์อีสเทอร์น (FEU Academic Review)

วารสารวิชาการมหาวิทยาลัยฟาร์อีสเทอร์นจัดทำโดย มหาวิทยาลัยฟาร์อีสเทอร์น เริ่มตีพิมพ์เผยแพร่มาตั้งแต่ปี พ.ศ. 2550  โดยจัดทำเป็นราย 6 เดือน (2 ฉบับ/ปี)  ฉบับที่ 1 เดือนมิถุนายน – เดือนพฤศจิกายน และ ฉบับที่ 2 เดือนธันวาคม – เดือนพฤษภาคม  ต่อมาในปี พ.ศ. 2558 วารสารได้เปลี่ยนกำหนดออกเป็นราย 3 เดือน (4 ฉบับ/ปี) โดยเริ่มตั้งแต่วารสารปีที่ 9 ฉบับที่ 1 เป็นต้นไป  ดังนี้ ฉบับที่ 1 เดือนพฤษภาคม – เดือนกรกฎาคม  ฉบับที่ 2  เดือนสิงหาคม – เดือนตุลาคม  ฉบับที่ 3 เดือนพฤศจิกายน – เดือนมกราคม  และ ฉบับที่ 4  เดือนกุมภาพันธ์ – เดือนเมษายน  ต่อมาในปี พ.ศ. 2559 วารสารวิชาการมหาวิทยาลัยฟาร์อีสเทอร์นได้เปลี่ยนแปลงกำหนดออก ดังนี้ ฉบับที่ 1  มกราคม – มีนาคม  ฉบับที่ 2  เมษายน – มิถุนายน  ฉบับที่ 3  กรกฎาคม – กันยายน และ ฉบับที่ 4  ตุลาคม – ธันวาคม


วารสารวิชาการมหาวิทยาลัยฟาร์อีสเทอร์น

Indexed in tci

Announcements

 
No announcements have been published.
 
More Announcements...

Vol 11, No 2 (2017): เมษายน 2560 - มิถุนายน 2560

Table of Contents

สารบัญ / กองบรรณาธิการ

สารบัญ / กองบรรณาธิการ PDF
 

รายนามคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ

รายนามคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ PDF
 

บทบรรณาธิการ

บทบรรณาธิการ PDF
 

บทความวิชาการ

การกลั่นแกล้งรังแกกันในที่ทำงาน: พฤติกรรม ที่มาและผลกระทบ และการป้องกัน PDF
จิระพงค์ เรืองกุน 9
การสร้างเสริมพลังในผู้สูงอายุผ่านการทำงานอาสาสมัคร PDF
พรรณธิภา เอี่ยมสิริปรีดา, อัจศรา ประเสริฐสิน, นริสรา พึ่งโพธิ์สภ 21

บทความวิจัย

ความสัมพันธ์ระหว่างความเป็นผู้นำการเปลี่ยนแปลงเชิงกลยุทธ์ แบบมีส่วนร่วมกับความผูกพันต่อองค์การตามการรับรู้ ของบุคลากรโรงงานผลิตอาหารสัตว์นํ้ามหาชัย ในเครือบริษัทเจริญโภคภัณฑ์อาหาร จำกัด (มหาชน) PDF
สมศักดิ์ ตันตาศนี 36
กลยุทธ์ทางการตลาดสำหรับธุรกิจเครื่องดื่มเพื่อสุขภาพ ประเภทโปรตีนหางนมในเขตภาคกลางของไทย PDF
ญดาณัฎ โชติวิจิตร, กันยาวีร์ เมฆีวราพันธุ์ 49
การประยุกต์ใช้แผนผังสายธารคุณค่าในการจัดการกระบวนการผลิตของ โรงพิมพ์ขนาดเล็ก กรณีศึกษา โรงพิมพ์รุ่งเจริญการพิมพ์ PDF
เกวลิน รอดเจริญ, แสงจันทร์ กันตะบุตร 62
A Comparison Study of Supporting Factors for Learning Environment of Rural Students between Private University and Government University PDF
Chhun Seakkeav, Toumo Rautakivi 76
Strategic Communication Management for Symphony Orchestra in the Context of Lanna Culture: A Case Study of The Chiang Mai Youth Philharmonic Band and Symphony Orchestra Foundation PDF
Pornnapat Chaisathan, Patama Satawedin, Chaiyarit Thongrawd 95
ภาพอนาคตของคณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ PDF
ชวลิต ขอดศิริ, มนัส สุวรรณ 110
The Study of Individual-Level Adaptability and Service Innovation Performance PDF
Jantima Banjongprasert 128
มิติคุณภาพบริการของโรงแรมระดับ 4 ดาว ในเขตพื้นที่พัทยา จากมุมมองนักท่องเที่ยว PDF
ธนัตถ์ภัทร ถิรธนัชดิลก 144
แผนยุทธศาสตร์เพื่อการพัฒนาการท่องเที่ยวแบบบูรณาการอย่างยั่งยืน ในจังหวัดชลบุรี PDF
รุ่งรดิศ เมืองลือ, พยอม ธรรมบุตร 162
การพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน เรื่อง โภชนาการในชุมชนในพื้นที่ เทศบาลเมืองเมืองแกนพัฒนา อำเภอแม่แตง จังหวัดเชียงใหม่ PDF
พรวนา รัตนชูโชค 182
การศึกษาการเปิดรับสื่อและความต้องการสารคดีทางวัฒนธรรม ทางโทรทัศน์ชุมชนของประชาชนจังหวัดนครศรีธรรมราช PDF
กรกฎ จำเนียร, เมธาวี จำเนียร 197
ปัจจัยที่มีผลต่อการตัดสินใจและพฤติกรรมของผู้บริโภคในการเลือกซื้อ ผลิตภัณฑ์อาหารเสริมเวย์โปรตีนในจังหวัดประจวบคีรีขันธ์และ จังหวัดเพชรบุรี PDF
ศิริวรรณ ยังอยู่, ปริญญา บรรจงมณี 210
แบบจำลองของลักษณะองค์การที่เป็นเลิศที่มีอิทธิพลต่อผลการดำเนินงาน ของธุรกิจขนาดกลางและขนาดย่อมในเขตภาคเหนือของประเทศไทย PDF
รัฐนันท์ พงศ์วิริทธิ์ธร, ชาญชัย บัญชาพัฒนศักดา, วิไลพร เลาหโกศล, อุษณีษ์ เสาวกวัชรี 224
ระบอบประชาธิปไตยกับความผันผวนของระบบเศรษฐกิจโลกและการขยายตัว ของนโยบายสวัสดิการสังคม: การทบทวนแนวคิดและกรณีศึกษาประเทศไทย PDF
ธนพันธ์ ไล่ประกอบทรัพย์ 240
พฤติกรรมเสี่ยงทางด้านสุขภาพของนักศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ PDF
กรัณย์ ปัญโญ 254
การพัฒนาแบบจำลองสมการเชิงโครงสร้างเพื่อการบริหารจัดการ เทคโนโลยีสารสนเทศในโรงเรียนคาทอลิกในเครืออัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ เขต 4 PDF
ศรันย์ นาคถนอม, เทพพิทักษ์ อิ่มอาเทศ 269
English Language Teaching in AEC Era: A Case Study of Universities in the Upper Northern Region of Thailand PDF
Nattiya Bunwirat 282
การศึกษาต้นทุนและห่วงโซ่อุปสงค์-อุปทาน การค้าข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ บนพื้นที่สูง ตำบลวาวี จังหวัดเชียงราย PDF
นิอร สิริมงคลเลิศกุล, สุรีย์รัตน์ กองวี, เอกวัฒน์ ญาณะวงษา 294