วารสารวิจิตรศิลป์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ (Journal of Fine Arts, Chiang Mai University)

       วารสารวิจิตรศิลป์ มีกำหนดออกปีละ 2 ฉบับ

ฉบับที่ 1 มกราคม – มิถุนายน

ฉบับที่ 2 กรกฎาคม – ธันวาคม

       ประเภทของเรื่องที่จะตีพิมพ์ ได้แก่ บทความวิจัยหรือบทความงานสร้างสรรค์ทางด้านศิลปกรรม และบทความวิชาการทางด้านศิลปกรรมศาสตร์ เป็นบทความที่เสนอองค์ความรู้ แนวคิด วิธีการ และกระบวนการที่เกี่ยวข้องกับสาขาวิชาต่างๆ ทางด้านศิลปกรรมศาสตร์ (การวิจัยงานศิลปะ การออกแบบ ประยุกต์ศิลป์ ดนตรี การแสดง สื่อศิลปะ ปรัชญาศิลป์ สุนทรียศาสตร์ ประวัติศาสตร์ศิลปะ และโบราณคดี)


Journal Homepage Image

Indexed in tci

Announcements

 

ข่าวประชาสัมพันธ์: ขอเชิญส่งบทความเพื่อตีพิมพ์ลงวารสารวิจิตรศิลป์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

 
ผ่านทางระบบ Thai Journal Online
 
Posted: 2017-03-22 More...
 
More Announcements...

Vol 7, No 2 (2016): กรกฎาคม - ธันวาคม 2559

Table of Contents

บทความวิชาการ

บทบาทของสตรีในโลกศิลปะ PDF
กรินคณา คงเพชร 1-48
จากความมืดมนสู่แสงสว่างในมือเรา: การสร้างกระบวนการทางศิลปะกับทฤษฎีจิตวิทยา เพื่อกระตุ้นและสนับสนุนการแสดงออกอย่างอิสระของเด็กผู้พิการทางสายตา PDF
ยุพา มหามาตร 49-116
การศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างการสร้างสรรค์ศิลปะและพิพิธภัณฑ์ศิลปะร่วมสมัยในประเทศญี่ปุ่น PDF
ชัยยศ อิษฏ์วรพันธุ์ 117-154

บทความวิจัย

เทศน์มหาชาติล้านนา: ลักษณะเฉพาะทางดุริยางคศิลป์ที่พบในการเทศน์ของพุทธศาสนาเถรวาท PDF
พรประพิตร์ เผ่าสวัสดิ์ 155-212
การวิเคราะห์อายุพระพุทธรูปล้านนาจากจารึก และการตรวจสอบทางประวัติศาสตร์ศิลปะ PDF
ชนิสา นาคน้อย 213-246

บทวิจารณ์ บทความปริทัศน์

วิจารณ์บทความเรื่อง Sampanago: “City of Serpents” and Muttama (Martaban) PDF
ม.ล.สุรสวัสดิ์ ศุขสวัสดิ์ 247-285