วารสารวิจิตรศิลป์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ (Journal of Fine Arts, Chiang Mai University)

       วารสารวิจิตรศิลป์ มีกำหนดออกปีละ 2 ฉบับ

ฉบับที่ 1 มกราคม – มิถุนายน

ฉบับที่ 2 กรกฎาคม – ธันวาคม

       ประเภทของเรื่องที่จะตีพิมพ์ ได้แก่ บทความวิจัยหรือบทความงานสร้างสรรค์ทางด้านศิลปกรรม และบทความวิชาการทางด้านศิลปกรรมศาสตร์ เป็นบทความที่เสนอองค์ความรู้ แนวคิด วิธีการ และกระบวนการที่เกี่ยวข้องกับสาขาวิชาต่างๆ ทางด้านศิลปกรรมศาสตร์ (การวิจัยงานศิลปะ การออกแบบ ประยุกต์ศิลป์ ดนตรี การแสดง สื่อศิลปะ ปรัชญาศิลป์ สุนทรียศาสตร์ ประวัติศาสตร์ศิลปะ และโบราณคดี)


Journal Homepage Image

Indexed in tci

Announcements

 

ข่าวประชาสัมพันธ์: ขอเชิญส่งบทความเพื่อตีพิมพ์ลงวารสารวิจิตรศิลป์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

 
ผ่านทางระบบ Thai Journal Online
 
Posted: 2017-03-22 More...
 
More Announcements...

Vol 8, No 1 (2017): มกราคม - มิถุนายน 2560

Table of Contents

บทความวิชาการ

นอยซ์กับการปฏิวัติเชิงสุนทรียศาสตร์ของดนตรี PDF
ธัชธรรม ศิลป์สุพรรณ 1-22
กลุ่มชาติพันธุ์จากพม่า และการสร้าง “ความเป็นพม่า” ผ่านจิตรกรรมฝาผนังในล้านนา PDF
ธัญญารัตน์ อภิวงค์ 23-59
วิถีการดำรงอยู่ของการขับขานกะโลง PDF
ณัฐพงษ์ ปัญจบุรี 203-235
วิเคราะห์ตำนานมูลศาสนาฉบับวัดสวนดอก PDF
ศิริศักดิ์ อภิศักดิ์มนตรี, ธณิกานต์ วรธรรมานนท์ 106-164

บทความวิจัย

แนวทางในการพัฒนาศักยภาพทางการออกแบบผลิตภัณฑ์แฟชั่นประเภทกระเป๋าจากเศษผ้า : กรณีศึกษา ผ้าทอไทลื้อบ้านเฮี้ย อำเภอปัว จังหวัดน่าน PDF
กมลวรรณ พัชรพรพิพัฒน์ สารสุข 60-105
การออกแบบบรรจุภัณฑ์สำหรับข้าวเจ๊กเชย เสาไห้ จ.สระบุรี PDF
ณธกร อุไรรัตน์ 165-202