Vol 7, No 2 (2016)

กรกฎาคม - ธันวาคม 2559

Table of Contents

บทความวิชาการ

บทบาทของสตรีในโลกศิลปะ PDF
กรินคณา คงเพชร 1-48
จากความมืดมนสู่แสงสว่างในมือเรา: การสร้างกระบวนการทางศิลปะกับทฤษฎีจิตวิทยา เพื่อกระตุ้นและสนับสนุนการแสดงออกอย่างอิสระของเด็กผู้พิการทางสายตา PDF
ยุพา มหามาตร 49-116
การศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างการสร้างสรรค์ศิลปะและพิพิธภัณฑ์ศิลปะร่วมสมัยในประเทศญี่ปุ่น PDF
ชัยยศ อิษฏ์วรพันธุ์ 117-154

บทความวิจัย

เทศน์มหาชาติล้านนา: ลักษณะเฉพาะทางดุริยางคศิลป์ที่พบในการเทศน์ของพุทธศาสนาเถรวาท PDF
พรประพิตร์ เผ่าสวัสดิ์ 155-212
การวิเคราะห์อายุพระพุทธรูปล้านนาจากจารึก และการตรวจสอบทางประวัติศาสตร์ศิลปะ PDF
ชนิสา นาคน้อย 213-246

บทวิจารณ์ บทความปริทัศน์

วิจารณ์บทความเรื่อง Sampanago: “City of Serpents” and Muttama (Martaban) PDF
ม.ล.สุรสวัสดิ์ ศุขสวัสดิ์ 247-285