Vol 8, No 1 (2017)

มกราคม - มิถุนายน 2560

Table of Contents

บทความวิชาการ

นอยซ์กับการปฏิวัติเชิงสุนทรียศาสตร์ของดนตรี PDF
ธัชธรรม ศิลป์สุพรรณ 1-22
กลุ่มชาติพันธุ์จากพม่า และการสร้าง “ความเป็นพม่า” ผ่านจิตรกรรมฝาผนังในล้านนา PDF
ธัญญารัตน์ อภิวงค์ 23-59
วิถีการดำรงอยู่ของการขับขานกะโลง PDF
ณัฐพงษ์ ปัญจบุรี 203-235
วิเคราะห์ตำนานมูลศาสนาฉบับวัดสวนดอก PDF
ศิริศักดิ์ อภิศักดิ์มนตรี, ธณิกานต์ วรธรรมานนท์ 106-164

บทความวิจัย

แนวทางในการพัฒนาศักยภาพทางการออกแบบผลิตภัณฑ์แฟชั่นประเภทกระเป๋าจากเศษผ้า : กรณีศึกษา ผ้าทอไทลื้อบ้านเฮี้ย อำเภอปัว จังหวัดน่าน PDF
กมลวรรณ พัชรพรพิพัฒน์ สารสุข 60-105
การออกแบบบรรจุภัณฑ์สำหรับข้าวเจ๊กเชย เสาไห้ จ.สระบุรี PDF
ณธกร อุไรรัตน์ 165-202