วารสารการบริหารปกครอง (Governance Journal)

วารสารการบริหารปกครอง (ชื่อเดิมวารสารรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์) ISSN 2286-9328 เริ่มตีพิมพ์ครั้งแรกในปี 2555 โดยการริเริ่มของ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กตัญญู แก้วหานาม อดีตคณบดีคณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์ เป็นบรรณาธิการและมีอาจารย์นพพล อัคฮาด เป็นผู้ช่วยบรรณาธิการ เมื่อปี 2558 วารสาร "รัฐศาสตร์และนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์" ได้รับการรับรองมาตรฐานคุณภาพวิชาการในกลุ่มที่ 2 จากศูนย์ดัชนีการอ้างอิงวารสารไทย หรือ TCI ทางวารสารได้รับคำแนะนำจากศูนย์ดัชนีการอ้างอิงวารสารไทย (TCI) และได้พัฒนาวารสารจนได้รับรองมาตรฐานคุณภาพวิชาการในกลุ่มที่ 1 ประกาศผลเมื่อวันที่ 13 กันยายน 2559 และเมื่อวันที่ 8 พฤศจิกายน 2559 ศูนย์ดัชนีการอ้างอิงวารสารไทย (TCI) ได้รับทราบการเปลี่ยนแปลงชื่อวารสาร เปลี่ยนชื่อวารสารเป็น วารสารการบริหารปกครอง (Governance Journal) โดยมีเจ้าของวารสารคือ สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ ตั้งแต่ปีที่ 5 ฉบับที่ 2 กรกฎาคม - ธันวาคม 2559 เป็นต้นไป

รูปหน้าแรกเว็บไซท์วารสาร

สนับสนุนโดย logo_thai_120

ข่าวประกาศ

 

โครงการติดตั้งระบบและฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ ThaiJo

 
เมื่อวันที่ 31 พฤษภาคม 2560 เวลา 09.30 น. ณ ห้อง 1572 ชั้น 7 คณะเทคโนโลยีสังคม มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ รองศาสตราจารย์ จิระพันธ์  ห้วยแสน อธิการบดีมหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์  เป็นประธานเปิดโครงการติดตั้งระบบและฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ ThaiJo พร้อมกับกล่าวให้โอวาท ผู้เข้ารับการอบรมจำนวน 40 คน จาก 3 วารสารภายในมหาวิทยาลัย ได้แก่ วารสารการบริหารปกครอง วารสารวิชาการแพรวากาฬสินธุ์ วารสารวิชาการวิถีสังคมมนุษย์ มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ และวารสารการบริหารท้องถิ่น จาก วิทยาลัยการปกครองท้องถิ่น มหาวิทยาลัยขอนแก่น..  
ประกาศ: 2017-07-01 อื่นๆ...
 
ข่าวประกาศอื่นๆ...

ปีที่ 6, ฉบับที่ 2 (2017): วารสารปีที่ 6 ฉบับพิเศษ (กันยายน 2560)


รูปหน้าหลัก