วารสารการบริหารปกครอง (Governance Journal)

วารสารการบริหารปกครอง (ชื่อเดิมวารสารรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์) ISSN 2286-9328 เริ่มตีพิมพ์ครั้งแรกในปี 2555 โดยการริเริ่มของ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กตัญญู แก้วหานาม อดีตคณบดีคณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์ เป็นบรรณาธิการและมีอาจารย์นพพล อัคฮาด เป็นผู้ช่วยบรรณาธิการ เมื่อปี 2558 วารสาร "รัฐศาสตร์และนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์" ได้รับการรับรองมาตรฐานคุณภาพวิชาการในกลุ่มที่ 2 จากศูนย์ดัชนีการอ้างอิงวารสารไทย หรือ TCI ทางวารสารได้รับคำแนะนำจากศูนย์ดัชนีการอ้างอิงวารสารไทย (TCI) และได้พัฒนาวารสารจนได้รับรองมาตรฐานคุณภาพวิชาการในกลุ่มที่ 1 ประกาศผลเมื่อวันที่ 13 กันยายน 2559 และเมื่อวันที่ 8 พฤศจิกายน 2559 ศูนย์ดัชนีการอ้างอิงวารสารไทย (TCI) ได้รับทราบการเปลี่ยนแปลงชื่อวารสาร เปลี่ยนชื่อวารสารเป็น วารสารการบริหารปกครอง (Governance Journal) โดยมีเจ้าของวารสารคือ สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ ตั้งแต่ปีที่ 5 ฉบับที่ 2 กรกฎาคม - ธันวาคม 2559 เป็นต้นไป

รูปหน้าแรกเว็บไซท์วารสาร

สนับสนุนโดย logo_thai_120

ข่าวประกาศ

 

โครงการติดตั้งระบบและฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ ThaiJo

 
เมื่อวันที่ 31 พฤษภาคม 2560 เวลา 09.30 น. ณ ห้อง 1572 ชั้น 7 คณะเทคโนโลยีสังคม มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ รองศาสตราจารย์ จิระพันธ์  ห้วยแสน อธิการบดีมหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์  เป็นประธานเปิดโครงการติดตั้งระบบและฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ ThaiJo พร้อมกับกล่าวให้โอวาท ผู้เข้ารับการอบรมจำนวน 40 คน จาก 3 วารสารภายในมหาวิทยาลัย ได้แก่ วารสารการบริหารปกครอง วารสารวิชาการแพรวากาฬสินธุ์ วารสารวิชาการวิถีสังคมมนุษย์ มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ และวารสารการบริหารท้องถิ่น จาก วิทยาลัยการปกครองท้องถิ่น มหาวิทยาลัยขอนแก่น..  
ประกาศ: 2017-07-01 อื่นๆ...
 
ข่าวประกาศอื่นๆ...

ปีที่ 6, ฉบับที่ 1 (2017): มกราคม-มิถุนายน 2560

สารบัญ

บทบรรณาธิการ pdf
กตัญญู แก้วหานาม
การปฏิรูปการปกครองในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว : ประสบการณ์จากสิงคโปร์ ชวา และอินเดีย พ.ศ. 2413 - 2415 The Governmental Reform of the King Rama V : Experiences in Visiting Singapore, Java and India pdf
โกวิท วงศ์สุรวัฒน์ 1-30
แนวคิดทางสังคมเรื่องอาชีพจากมุมมองเรื่องวรรณะในศาสนาฮินดู The Social Concept of Occupation on Social Caste System (Varṇa) in Hinduism pdf
อาชว์ภูริชญ์ น้อมเนียน 31-60
กระบวนการสร้างประชาธิปไตยผ่านการปฏิรูปกองทัพและการสร้างความปรองดองใน ประเทศอินโดนีเซีย Democratization by Military Reform and Reconciliation in Indonesia pdf
ศิวัช ศรีโภคางกุล 61-84
บารมีทางการเมืองของ พลเอกเปรม ติณสูลานนท์ Political Charisma of General Prem Tinsulanonda pdf
ขจรศักดิ์ ไทยประยูร, สมเกียรติ วันทะนะ 85-108
แนวทางการพัฒนาสมรรถนะของ บุคลากรด้านเวชระเบียน Guidelines for Competency Development of Medical Records Personel pdf
ภัทร์ พลอยแหวน, สมบูรณ์ ศิริสรรหิรัญ 109-128
The conditions of a collaborative network between small micro enterprises (SMEs) and other sectors in Nong Khai province on devoted special economic zones pdf
สมศักดิ์ ศรีสันติสุข, อาริยา ป้องศิริ, อิมรอน โสะสัน, Dar yono 129-150
การบริหารปกครองด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมกับข้อสังเกตกรณีเหมืองแร่โปแตชอาเซียน จังหวัดชัยภูมิ Environmental Governance and the Remarks on the Case of ASEAN Potash Mining, Chaiyaphumi Province pdf
จักรกฤษ กมุทมาศ, ศุภวรรณ คล่องดำเนินกิจ 151-184
Developing a Model of the Social Welfare Services for the Elders and Disabilities in Yang Noi Sub-district, Kosumpisai District, Maha Sarakham Province pdf
ทัชชวัฒน์ เหล่าสุวรรณ 185-206
รูปแบบการบริหารจัดการการเสริมสร้างคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของนักเรียนในสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษายโสธร pdf
คณาภรณ์ สีมาวงค์, สุวพร เซ็มเฮง, ธนวรรธ ศรีวะรมย์ 207-244
ความกลัวเมียของนักศึกษามหาวิทยาลัยแห่งหนึ่ง ในประเทศไทย Henpeckedness in Relationships of Students of a University of Thailand pdf
กิตติศักดิ์ เจิมสิทธิประเสริฐ, วรวัฒน์ เทียนศรี 245-264
สัมฤทธิผลด้านการวิจัยของ อาจารย์มหาวิทยาลัยไทย Research Achievements of University Lecturers in Thailand pdf
วรเดช จันทรศร, อติพร เกิดเรือง, วิพัฒน์ หมั่นการ 265-288
การศึกษาและพัฒนาการตลาดเกษตรอินทรีย์ ในจังหวัดกาฬสินธุ์ The Study and Development of Organic Farm Marketing in Kalasin Province pdf
ปนัดดา โพธินาม 289-308
ข้อเสนอแนะเชิงนโยบายสำหรับการพัฒนา กองทุนรวมโครงสร้างพื้นฐานเมืองขอนแก่น The Proposed Policy for the Development of Khon Kaen Infrastructure Fund pdf
ฤทธิพงษ์ รัตนพลที, ศุภวัฒนากร วงศ์ธนวสุ 309-344
รูปแบบการบริหารจัดการแหล่งเรียนรู้สำหรับสถานศึกษาของวิทยาลัยเทคโนโลยีและ อาชีวศึกษาเอกชน จังหวัดยโสธร A Model of Learning Resources Management for Private Technological and Vocational College in Yasothon Province pdf
เมธี ศรีวะรมย์, สุวพร เซ็มเฮง, ธนวรรธ ศรีวะรมย์ 345-378
การผ่อนคลายความเคร่งครัดแบบของสัญญา Lessening the Rigidity of the Form Contracts pdf
ยุวดี ผลทรัพย์, พรชัย สุนทรพันธุ์, คณาณิป ทองวัรพงศ์, ณัฐพงศ์ โปษกะบุตร, วิษณุ เครืองาม 379-400
The Role and Meaning of Beliefs about Phra Ruang’s Curse Appears in the Community of Sukhothai Province : A Case Study of Ban Pak-Naum, Sawankhaloke, Sukhothai pdf
พิศาล มุกดารัศมี, กาญจนา แก้วอุด 401-422
เจตคติต่อการข่มขื่นกระทำชำเราภรรยาตนเองของผู้ชายในจังหวัดหนึ่งบริเวณภาคเหนือตอนล่าง ของประเทศไทย Attitudes to Marital Rape of Men in a Lower Northern Province of Thailand pdf
อรุณี กาสยานนท์ 423-444
การบริหารจัดการสถานีตำรวจตามหลักธรรมาภิบาล ของหัวหน้าสถานีตำรวจนครบาล Police Station Management in Accordance with Good Governance Principles of the Chief of Metropolitan Police Stations pdf
ชยุต มารยาทตร์, ไชยา ยิ้มวิไล 445-468
การมีส่วนร่วมของประชาชนอำเภอเขาวงในการบริหารของนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์ Participation of the People of Khao Wong District in the Administration of the Chief Executive of Kalasin Provincial Administrative Organization pdf
ราเมศร์ เลิศล้ำ, สิทธิชัย ตันศรีสกุล 469-482

บทความปริทัศน์หนังสือ (Book Review)

บทความปริทรรศน์หนังสือ “PUBLIC ADMINISTRATION : A Very Short Introduction” (2016) by Stella Z. Theodoulou & Ravi K. Roy pdf
นพพล อัคฮาด 483-494