วารสารบัณฑิตศึกษานิติศาสตร์ คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ Print ISSN: 1906-2850

วารสารบัณฑิตศึกษา คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เป็นวารสารที่มีตีพิมพ์เผยแพร่บทความวิชาการ บทความวิทยานิพนธ์ หรือบทความประเภทอื่นๆทางด้านนิติศาสตร์หลายหลากหลายสาขา อาทิ กฎหมายเอกชน กฎหมายอาญา กฎหมายมหาชน กฎหมายระหว่างประเทศ กฎหมายการค้าระหว่างประเทศ กฎหมายพาณิชย์ธุรกิจ กฎหมายภาษี และ กฎหมายทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม หรือสาขาอื่นๆที่เกี่ยวข้องกับกฎหมายที่มาจากการศึกษาค้นคว้าของนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาและอาจารย์ระดับบัณฑิตศึกษา อันจะเป็นการส่งเสริมให้มีการนำเสนอผลงานทางด้านวิชาการนิติศาสตร์สู่สาธารณชนก่อให้เกิดประโยชน์กับสังคมต่อไป

Vol 11 No 4 (2018): ตุลาคม - ธันวาคม 2561

Published: 2018-12-25

Traceability measure for food safety in Thailand

วรพัฑรา ศรีพงษ์พันธุ์กุล

885-902

LEGAL STATUS OF SIN-SOD (BRIDE PRICE) IN THAI LAW

นายวรินเศรษฐ์ สุขประเสริฐ

903-913

LEGAL MEASURES FOR MONITORING AND TRACKING SEX OFFENDERS

ศรัณย์ธรณ์ เดชะทัตตานนท์

914-928

Legal Measures on Safety of Toys

อิศรารัตน์ อิศราภรณ์

979-997

View All Issues