วัตถุประสงค์และนโยบาย 

วารสารบัณฑิตศึกษานิติศาสตร์มีวัตถุประสงค์สำคัญเพื่อเผยแพร่ผลงานบทความวิจัย บทความวิทยานิพนธ์ จากการศึกษาค้นคว้าของนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา อาจารย์ระดับบัณฑิตศึกษา อันจะเป็นการส่งเสริมให้มีการนำเสนอผลงานทางด้านวิชาการนิติศาสตร์ในหลากหลายสาขาสู่สาธารณชนก่อให้เกิดประโยชน์กับสังคมต่อไป

ทั้งนี้ วารสารบัณฑิตศึกษานิติศาสตร์ตีพิมพ์บทความวิชาการ บทความวิทยานิพนธ์ หรือบทความวิจัยทางด้านนิติศาสตร์ในหลายสาขา อาทิ กฎหมายเอกชน กฎหมายอาญา กฎหมายมหาชน กฎหมายระหว่างประเทศ กฎหมายการค้าระหว่างประเทศ กฎหมายพาณิชย์ธุรกิจ กฎหมายภาษี และ กฎหมายทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม และสาขาอื่น ๆที่เกี่ยวข้องกับกฎหมาย

Vol 12 No 1 (2019): มกราคม - มีนาคม 2562

Published: 2019-03-28

APPROPRIATE LEGAL MEASURES FOR RECIDIVISTS

ปกฉัตร สุวรรณเสรี, ปกฉัตร สุวรรณเสรี

77-84

EXCISE TAX HARMONIZATION IN ASEAN

ปฏิภาณ ตั้งวิจิตร

85-100

THE PROBLEMS OF SUCCESSION IN SECTION 1607

ปุญญิศา สิชฌรังษี, ปุญญิศา สิชฌรังษี

101-111

CRIMINALIZATION OF TRESPASS IN ORDER TO COMMIT OTHER OFFENCES

วิณัฏฐิกา ศรีประเสริฐ

178-185

VICTIM IN THE OFFENSE OF ILLEGAL DETENTION

สุดารัตน์ วรรณเกื้อ

186-195

View All Issues