วารสารบัณฑิตศึกษานิติศาสตร์ คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ Print ISSN: 1906-2850

วารสารบัณฑิตศึกษา คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เป็นวารสารที่มีตีพิมพ์เผยแพร่บทความวิชาการ บทความวิทยานิพนธ์ หรือบทความประเภทอื่นๆทางด้านนิติศาสตร์หลายหลากหลายสาขา อาทิ กฎหมายเอกชน กฎหมายอาญา กฎหมายมหาชน กฎหมายระหว่างประเทศ กฎหมายการค้าระหว่างประเทศ กฎหมายพาณิชย์ธุรกิจ กฎหมายภาษี และ กฎหมายทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม หรือสาขาอื่นๆที่เกี่ยวข้องกับกฎหมายที่มาจากการศึกษาค้นคว้าของนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาและอาจารย์ระดับบัณฑิตศึกษา อันจะเป็นการส่งเสริมให้มีการนำเสนอผลงานทางด้านวิชาการนิติศาสตร์สู่สาธารณชนก่อให้เกิดประโยชน์กับสังคมต่อไป

Vol 11 No 3 (2018): กรกฎาคม - กันยายน 2561

Download  Full Text

Published: 2018-09-27

View All Issues