วารสารภาษา ศาสนา และวัฒนธรรม เป็นวารสารวิชาการด้านมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  มีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมและเผยแพร่การศึกษาค้นคว้าและวิจัยด้านมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ด้านภาษา ศาสนา และวัฒนธรรม และเพื่อเป็นสื่อกลางในการแลกเปลี่ยนความรู้และความคิดทางวิชาการด้านมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ในการเผยะแพร่ผลงานทางวิชาการแก่นักวิจัย นักวิชาการ คณาจารย์ และนักศึกษาในระดับบัณฑิตศึกษาทั้งชาวไทยและชาวต่างประเทศ วารสารมีกำหนดออกปีละ 2 ฉบับ (ราย 6 เดือน) ตีพิมพ์ทั้งรูปแบบรูปเล่มและระบบวารสารอิเล็คทรอนิคส์ Thai Journals Online (ThaiJO) ทุกบทความที่ตีพิมพ์เผยแพร่ได้ผ่านการพิจารณาจากผู้ทรงคุณวุฒิในสาขาที่เกี่ยวข้อง อย่างน้อย 2 ท่าน เนื้อหาของบทความต้องเกี่ยวข้องกับด้านมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ในด้านปรัชญาและศาสนา  ภาษา ภาษาศาสตร์ และวรรณกรรม วัฒนธรรม ประวัติศาสตร์และโบราณคดี อาณาบริเวณศึกษา และประเด็นอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง โดยเปิดรับบทความทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ

ประกาศเรื่อง: กำหนดอัตราค่าดำเนินการจัดพิมพ์บทความในวารสารของคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

2018-02-07

       คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น มีการกำหนดอัตราค่าดำเนินการจัดพิมพ์บทความในวารสารภาษา ศาสนา และวัฒนธรรม  โดยกำหนดอัตราค่าดำเนินการจัดพิมพ์ บทความละ 2,000 บาท

                   ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2561 เป็นต้นไป                                                                                     

ประกาศ ณ วันที่  12  ธันวาคม พ.ศ. 2560                         

ดาวน์โหลดประกาศ 

 

หมายเหตุ    ท่านสามารถโอนเงินค่าดำเนินการจัดพิมพ์บทความ และค่าสมัครสมาชิก

                    ผ่านบัญชี   ธนาคารไทยพาณิชย์       สาขา           มหาวิทยาลัยขอนแก่น

                    ชื่อบัญชี   ค่าสมัครกลุ่มวิชาการ         เลขที่บัญชี       551-3-02535-3      ประเภทบัญชี      กระแสรายวัน

                    เมื่อท่านดำเนินการเรียบร้อยแล้ว กรุณาส่งหลักฐานการโอนเงินใบนำฝาก (Pay-in-Slip) พร้อมทั้งแจ้งชื่อ-นามสกุล ผู้เขียนบทความหรือหน่วยงาน (กรณี สมัครสมาชิก) และที่อยู่ รหัสไปรษณีย์  ส่งมาที่ E-mail: amporu@kku.ac.th เพื่อดำเนินการให้มหาวิทยาลัยออกใบเสร็จรับเงินและจัดส่งใบเสร็จรับเงินให้ผู้เขียนบทความหรือหน่วยงานต่อไป

*** ทั้งนี้ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ขอสงวนสิทธิ์ว่า การโอนเงินค่าดำเนินการจัดพิมพ์บทความ และค่าสมัครสมาชิก มาแล้ว ไม่สามารถขอรับเงินคืนได้ไม่ว่ากรณีใดๆ

รับสมัครบทความเพื่อลงตีพิมพ์ในวารสาร “วารสารภาษา ศาสนา และ วัฒนธรรม”

2017-01-11

 

          คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ได้จัดทำวารสารบัณฑิตศึกษามนุษยศาสตร์สังคมศาสตร์ มข. ปีที่ 1 ฉบับที่ 1-2 (มกราคม-ธันวาคม 2550) จนถึงปัจจุบันเป็นปีที่ 5 ฉบับที่ 1-2 แล้วนั้น ซึ่งวารสารดังกล่าวอยู่ในฐานข้อมูลศูนย์ดัชนีการอ้างอิงวารสารไทย (TCI) กลุ่มที่ 2 ซึ่งเป็นวารสารที่ผ่านการรับรองคุณภาพ ซึ่งกองบรรณาธิการได้พยายามพัฒนาคุณภาพของการเผยแพร่วารสารมาโดยตลอด ดังนั้น เพื่อให้วารสารมีมาตรฐานสูงขึ้นตามคำแนะนำจากคณะกรรมการประเมินวารสารของประเทศ กองบรรณาธิการจึงเห็นควร   มีการปรับเปลี่ยนชื่อเพื่อแสดงประเด็นของการเผยแพร่ที่ชัดเจนยิ่งขึ้น  ดังนั้น ในปี พ.ศ. 2560 ทางคณะจึงได้ดำเนินการเปลี่ยนแปลงชื่อวารสาร (เดิม) : วารสารบัณฑิตศึกษามนุษยศาสตร์สังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น   (Journal of Graduate Study in Humanities and Social Science) เปลี่ยนชื่อวารสาร เป็น  ชื่อวารสาร (ใหม่) : วารสารภาษา ศาสนา และ วัฒนธรรม  (Journal of Language, Religion, and Culture (LRC)) ตั้งแต่ปีที่ 6 ฉบับที่ 1 มกราคม – มิถุนายน 2560 เป็นต้นไป

          ดังนั้นจึงเชิญผู้ที่สนใจส่งบทความเพื่อตีพิมพ์ในวารสาร “วารสารภาษา ศาสนา และ วัฒนธรรม” โดยมีขอบเขตด้าน ภาษา วรรณกรรม ศาสนา และวัฒนธรรม ทั้งนี้ผู้ที่สนใจสามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมและส่งบทความออนไลน์ได้ที่ เว็บไซต์ https://www.tci-thaijo.org/index.php/gshskku หรือ ฝ่ายจัดการวารสาร นางสาวอัมพร รักหนองแซง คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น e-mail: amporu@kku.ac.th

Vol 8 No 2 (2019): July-December

Published: 2019-12-14

ปกวารสารภาษา ศาสนา และวัฒนธรรม ปีที่ 8 ฉบับที่ 2

ปกวารสารภาษา ศาสนา และวัฒนธรรม ปีที่ 8 ฉบับที่ 2

สารบัญ

สารบัญ ปีที่ 8 ฉบับที่ 2
View All Issues

Indexed in tci