Editorial Note

  • Assoc.Prof.Dr.Pongsakorn Punrattanasin คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
Keywords: Editorial Note

Abstract

วารสารวิจัย มข. (ฉบับบัณฑิตศึกษา) เป็นวารสารราย 3 เดือน ฉบับนี้เป็นฉบับย่างเข้าสู่ปีที่ 19 ฉบับที่ 2 ของปี พ.ศ. 2562 ระหว่างเดือน เมษายน-มิถุนายน 2562 และเป็นฉบับที่ 2 ที่ใช้หมายเลข ISSN 2672-9636 (Online) ในฉบับนี้ถือเป็นฉบับที่ได้รวบรวมบทความวิจัยจากนักวิจัยหลากหลายวิชาชีพ ทั้งสิ้น 15 เรื่อง ได้แก่  เรื่อง การพัฒนาโปรแกรมตรวจจับการฝ่าฝืนสัญญาณไฟแดงและการสวมหมวกนิรภัยโดยใช้กล้องวงจรปิด เรื่อง แนวทางการถอดแบบปริมาณงานก่อสร้างบนฐานแบบจำลองสารสนเทศอาคารตามหมวดหมู่ของมาสเตอร์ฟอร์แมต และเรื่อง การเปรียบเทียบการคัดเลือกตัวแบบการถดถอย  แบบริดจ์ โดยใช้เกณฑ์ซีพี และสถิติทดสอบซีพี

ในโอกาสนี้กองบรรณาธิการวารสารวิจัย มข. (ฉบับบัณฑิตศึกษา) ยังเปิดรับบทความจากนักวิจัย และบุคคลทั่วไป ที่มีความสนใจในการเผยแพร่ผลงานวิจัยในลักษณะบทความวิชาการ บทความวิจัยสื่อสารอย่างสั้น และบทความปริทัศน์ ในสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  และขออนุญาตเชิญชวนผู้สนใจสามารถศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมและสมัครตีพิมพ์บทความวิจัยผ่านระบบออนไลน์ของวารสารเท่านั้น จาก https://app.gs.kku.ac.th/gs/journal และ https://www.tci-thaijo.org/index.php/gskku/ user/register วารสารวิจัย มข. (ฉบับบัณฑิตศึกษา)

Published
2019-06-13
Section
บทบรรณาธิการ Editorial Note