การพัฒนาศักยภาพในการดูแลสุขภาพตนเองของผู้ที่มีอาการปวดหลัง (Potential development for Self-care of Low Back Pain People)

  • กุลวรางค์ ว่องวิไลรัตน์ Khon Kaen University
  • พรทิพย์ คำพอ Khon Kaen University
Keywords: Low back pain, Action research, AIC

Abstract

การวิจัยครั้งนี้เป็นการวิจัยเชิงปฏิบัติการ (Action Research) ซึ่งใช้เทคนิคกระบวนการวางแผนแบบมีส่วนร่วม (Appreciation Influence Control Technique: AIC) เพื่อศึกษาผลการพัฒนาศักยภาพในการดูแลสุขภาพตนเองของผู้ที่มีอาการปวดหลัง กลุ่มตัวอย่าง คือ ผู้ที่มีอาการปวดหลัง 30 คน ผู้ใหญ่บ้าน อสม. 5 คน เจ้าหน้าที่เวชปฏิบัติครอบครัวและชุมชน และนักกายภาพบำบัด จากโรงพยาบาลโนนสะอาด รวม 38 คน คัดเลือกโดยใช้เกณฑ์คัดเข้า-คัดออก การเก็บข้อมูลทั้งเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ วิเคราะห์ข้อมูลใช้สถิติ Paired t-test และการวิเคราะห์ข้อมูลเชิงเนื้อหา ผลการวิจัยพบว่า หลังพัฒนา คะแนนด้านความรู้และการปฏิบัติตนระดับดีเพิ่มขึ้นย่างมีนัยสำคัญทางสถิติ (p < 0.001) และ คะแนนความรู้สึกปวดหลังทั้งขณะพัก ขณะทำงาน และความรุนแรงในอาการปวดหลัง คะแนนลดลงอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติ (p < 0.001) ผลการจัดประชุมด้วยเทคนิคกระบวนการ AIC ได้โครงการที่สามารถนำไปใช้แก้ปัญหาในชุมชน จำนวน 4 โครงการ 
Published
2014-10-24
Section
วิทยาศาสตร์สุขภาพ