ลักษณะการเชื่อมโยงทางคณิตศาสตร์ของนักเรียนในชั้นเรียนคณิตศาสตร์ที่เน้นการแก้ปัญหา (Students’ Mathematical Connections in Mathematics Classroom emphasized on problem solving)

  • วาสุกรี ใจจันทร์ Khon Kaen University
  • สุลัดดา ลอยฟ้า Khon Kaen University
  • ไมตรี อินทร์ประสิทธิ์ Khon Kaen University
Keywords: Open approach, Problem solving, Mathematical connections

Abstract

การวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาลักษณะการเชื่อมโยงทางคณิตศาสตร์ของนักเรียนตามกรอบแนวคิดของ Evitts [1] ในชั้นเรียนคณิตศาสตร์ที่เน้นการแก้ปัญหาในฐานะวิธีการแบบเปิดตามแนวคิดของไมตรี Inprasitha [2]โดยใช้การวิจัยเชิงคุณภาพด้วยการศึกษาเชิงชาติพันธุ์วรรณนาเพื่อบรรยายบทบาทนักวิจัย ลักษณะกลุ่มเป้าหมาย การทดลองเกี่ยวกับการสอนในฐานะผู้วิจัยมีประสบการณ์ตรงเกี่ยวกับการเรียนรู้ การให้เหตุผลทางคณิตศาสตร์ของนักเรียนลำดับขั้นการสอน คือ ตัวแทนที่สอน พยานในขั้นการสอน วิธีการบันทึกสิ่งที่เกิดขึ้นระหว่างขั้นการสอน กลุ่มเป้าหมาย คือ นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5/3 โรงเรียนชุมชนบ้านชนบท จังหวัดขอนแก่น ภายใต้โครงการพัฒนาวิชาชีพครูคณิตศาสตร์ด้วยนวัตกรรมการศึกษาชั้นเรียนและวิธีการแบบเปิด เนื้อหาที่ใช้ในการวิจัย คือ พื้นที่รูปสี่เหลี่ยมด้านขนาน ผลการวิจัยพบว่า 5 ลักษณะการเชื่อมโยงทางคณิตศาสตร์ของนักเรียนที่เกิดขึ้นในชั้นเรียนที่เน้นการแก้ปัญหาในฐานะวิธีการแบบเปิด ได้แก่ การเชื่อมโยงเชิงโมเดล การเชื่อมโยงเชิงโครงสร้าง การเชื่อมโยงทางการแสดงแทน การเชื่อมโยงเกี่ยวกับขั้นตอนและความคิดรวบยอด การเชื่อมโยงระหว่างสาระคณิตศาสตร์ 
Published
2014-10-24
Section
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์