บรรณาธิการ 

ดร.ธิดารัตน์ ศักดิ์วีระกุล
  วิทยาลัยพัฒนศาสตร์ ป๋วย อึ๊งภากรณ์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

บรรณาธิการร่วม :

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สามชาย ศรีสันต์
  วิทยาลัยพัฒนศาสตร์ ป๋วย อึ๊งภากรณ์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

กองบรรณาธิการ :      

รองศาสตราจารย์ ดร.วรวุฒิ โรมรัตนพันธ์
  วิทยาลัยพัฒนศาสตร์ ป๋วย อึ๊งภากรณ์
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.บัณฑิต จันทร์โรจนกิจ  
  คณะรัฐศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อาดัม นีลละไพจิตร
  วิทยาลัยราชสุดา มหาวิทยาลัยมหิดล
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุธาวัลย์ หาญขจรสุข
  คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
อาจารย์ ดร.ชลิตา บัณฑุวงศ์       
  คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
อาจารย์ ดร.ภาสกร อินทุมาร 
  คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
Dr.Bala Raju Nikku
  Faculty of Social Work,Universiti Sains Malaysia
 
      

คณะผู้จัดทำ :

ธิดาทิพย์ สุภาวงศ์
  วิทยาลัยพัฒนศาสตร์ ป๋วย อึ๊งภากรณ์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
จิราวุธ สุปัญญา 
  วิทยาลัยพัฒนศาสตร์ ป๋วย อึ๊งภากรณ์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์