ชนบทอีสานที่คงอยู่และเปลี่ยนไปในมุมมองบัณฑิตอาสาสมัคร มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

Main Article Content

รองศาสตราจารย์ นภาพร อติวานิชยพงศ์

Article Details

Section
บทความวิจัย