บทบรรณาธิการ

Main Article Content

พรพรรณ วีระปรียากูร

Abstract

UNESCO หรือองค์การศึกษาวิทยาศาสตร์และวัฒนธรรมแห่ง
สหประชาชาติ (1982, น. 305, อ้างถึงในอัจฉรา โพธิยานนท์, 2539, น. 11) สรุป
“การพัฒนาหรือ development” ไว้ว่า เป็นหน้าที่ (function) ของการวางแผนและ
การจัดการ1 กล่าวคือ development = f (planning + management) ดังนั้นการ
เปลี่ยนแปลงที่ไม่ได้เกิดจากการวางแผนและการจัดการของมนุษย์ จึงไม่ใช่นัย
ของการพัฒนา หากพิจารณาแค่นัยดังกล่าวจะเห็นว่า “มนุษย์” เป็นทุกอย่างของ
ระบบ เป็นทั้งส่วนสิ่งป้อน ส่วนกระบวนการ และส่วนผลลัพธ์ รวมทั้งเป็นกลไก
ของการพัฒนา

Article Details

Section
บทบรรณาธิการ