บทบาทของพระสังฆาธิการในการอนุรักษ์และส่งเสริมประเพณีวัฒนธรรมท้องถิ่นในจังหวัดแพร่

Main Article Content

เกรียงศักดิ์ ฟองคำ และคณะ

Abstract

บทบาทของพระสังฆาธิการในการอนุรักษ์และส่งเสริมประเพณีวัฒนธรรมท้องถิ่นในจังหวัดแพร่

Article Details

Section
บทความวิจัย