บทบรรณาธิการ

Main Article Content

สร้อยมาศ - รุ่งมณี

Abstract

วารสารสำนักบัณฑิตอาสาสมัคร จัดทำขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นเวทีวิชาการให้กับนักวิชาการ นิสิตนักศึกษา และบุคคลทั่วไปได้เผยแพร่ความรู้ทางวิชาการ งานวิจัยและผลงานสร้างสรรค์อื่นๆ อันเป็นประโยชน์

วารสารฉบับนี้เปิดรับบทความภายใต้หัวข้อ “ชุมชนกับการจัดการทรัพยากร” ประกอบด้วย 7  บทความซึ่งล้วนแสดงถึงความสัมพันธ์ระหว่างตลาด ทุน ทรัพยากร ชุมชน ภูมิปัญญาท้องถิ่น การปรับตัว การต่อสู้และต่อรองของชุมชนคณะผู้จัดทำหวังอย่างยิ่งว่าวารสารฉบับนี้จะเป็นประโยชน์ต่อผู้อ่านบ้างตามสมควร  หากผู้อ่านจะมีข้อเสนอแนะใดในการปรับปรุงวารสารนี้ให้สมบูรณ์ยิ่งขึ้นกองบรรณาธิการขอน้อมรับไว้ด้วยความยินดียิ่ง

 

สร้อยมาศ รุ่งมณี

บรรณาธิการ

Article Details

Section
บทบรรณาธิการ