บ่กล้ากินข้าวบ้านเจ้าของ : ขบวนการเคลื่อนไหวด้วยวิถีไทบ้านของกลุ่มตนรักษ์บ้านเกิด

Main Article Content

กัลยา จันทร์ทันโอ

Abstract

บทความนี้เป็นบทความจากผลงานวิจัยเรื่อง “บ่กล้ากินข้าวบ้านเจ้าของ”ขบวนการเคลื่อนไหวของกลุ่มฅนรักษ์บ้านเกิด จังหวัดเลย ด้วยวีถีไทบ้าน โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อศึกษาประวัติความเป็นมาการต่อสู้กับเหมืองทองคำของกลุ่มฅนรักษ์บ้านเกิด จังหวัดเลย ศึกษาวิธีการต่อสู้เรียกร้องของกลุ่มฅนรักษ์บ้านเกิด จังหวัดเลย ในการต่อสู้กับเหมืองแร่ทองคำ และศึกษาถึงผลที่ตามมาในการเคลื่อนไหว ของกลุ่มฅนรักษ์บ้านเกิด จังหวัดเลย เพื่อเปิดพื้นที่ให้คนภายนอกได้รับรู้เรื่องราวของกลุ่มฅนรักษ์บ้านเกิด จังหวัดเลย  ในฐานะขบวนการเคลื่อนไหวทางสังคมที่ใช้ความเป็นไทบ้านในการต่อสู้กับบริษัททุนที่สร้างความทุกข์ยากให้ประชาชนในพื้นที่  ผู้เขียนได้เก็บรวบรวมข้อมูลโดยวิธีศึกษาจากเอกสาร แหล่งข้อมูลที่เคยมีผู้รวบรวมไว้ การสังเกตการณ์แบบไม่มีส่วนร่วม การสังเกตการณ์แบบมีส่วนร่วม และการสัมภาษณ์เชิงลึก จากการลงพื้นที่ภาคสนามเป็นระยะเวลา 7 เดือน ในฐานะบัณฑิตอาสาสมัคร ผลการศึกษาพบว่าตลอดระยะเวลาที่ผ่านมาที่กลุ่มฅนรักษ์บ้านเกิดได้มีการเคลื่อนไหวเพื่อเรียกร้อง คัดค้าน ต่อรอง กับบริษัทเหมืองทองคำเพื่อเรียกร้องความเป็นธรรม ให้กับแผ่นดินเกิดของตนเอง  พวกเขาและเธอพยายามปกป้องทรัพยากรธรรมชาติของชุมชนไว้ให้อยู่ถึงรุ่นลูกหลานด้วยวิธีการที่หลากหลาย โดยใช้วิถีไทบ้านซึ่งประกอบไปด้วย  ระบบการผลิตภาคการเกษตร  ประเพณีวัฒนธรรม สำนึกความเป็นเจ้าของ และอัตลัษณ์ตัวตนของฅนรักษ์บ้านเกิด เป็นผลให้ได้รับความสนใจจากสื่อสาธารณะในวงกว้าง และเกิดแนวร่วมขบวนการเคลื่อนไหวในลักษณะเครือข่าย ทั้งกลุ่มนักศึกษา นักวิชาการ สื่อมวลชน และประชาชนในพื้นที่อื่นผู้ได้รับความเดือดร้อนจากผลกระทบสิ่งแวดล้อมเช่นเดียวกัน ในขณะที่บริษัทเหมืองทองคำ และภาครัฐ ท่าทีอ่อนลง ประนีประนอม และยอมเจรจามากขึ้นจากเดิมที่เคยมีท่าทีแข็งกร้าว

คำสำคัญ: ขบวนการเคลื่อนไหวทางสังคม  ขบวนการเคลื่อนไหวทางสังคมแนวใหม่  ขบวนการเคลื่อนไหวการใช้ชีวิต ประชาสังคม

Article Details

Section
บทความทั่วไป