Published: 2015-02-16

บทบรรณาธิการ

สามชาย ศรีสันต์

หมู่บ้านตาลเอน ชนชทกึ่งเมืองในจังหวัดพระนครศรีอยุธยา

คณะนักศึกษาปริญญาโท ชนบทศึกษาและการพัฒนา

207-249

ชนบทหลากมุม

วรรณธิดา สายพิมพ์

250-256