CONTACT US

กองบรรณาธิการวารสารสำนักบัณฑิตอาสาสมัคร

วิทยาลัยพัฒนศาสตร์ ป๋วย อึ๊งภากรณ์

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต ปทุมธานี  12121

โทรศัพท์    02 – 564 – 4440 - 79 ต่อ 1044

โทรสาร     02 – 564 – 4429

E-mail : psdsjournal.tu@gmail.com

ข้อมูลเผยแพร่  :  www.psds.tu.ac.th/paper.html