วารสารวิทยาลัยนครราชสีมา เป็นแหล่งรวบรวมวารสารทางวิชาการ ของวิทยาลัยนครราชสีมา มีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นแหล่งเผยแพร่ความรู้ทางด้านวิชาการและงานวิจัยแก่บุคคลทั่วไป และส่งเสริมการนำองค์ความรู้จากการวิจัยไปใช้ให้เกิดประโยชน์ต่อชุมชน สังคม และประเทศชาติ

:: วารสารวิทยาลัยนครราชสีมา สาขามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ เป็นวารสารที่ศูนย์ดัชนีการอ้างอิงวารสารไทย (TCI) ได้พิจารณาจัดกลุ่มให้เป็นวารสาร กลุ่มที่ 2 ซึ่งมีกำหนดตีพิมพ์เผยแพร่วารสาร ปีละ 3 ฉบับ (ทุก 4 เดือน) ดังนี้

  • ฉบับที่ 1 เดือน มกราคม-เมษายน
  • ฉบับที่ 2 เดือน พฤษภาคม-สิงหาคม
  • ฉบับที่ 3 เดือน กันยายน-ธันวาคม

 :: วารสารวิทยาลัยนครราชสีมา สาขามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 
            ประเภทบทความที่เปิดรับ  มีดังนี้  
                      1) บทความวิจัย (Research Article)  
                      2) บทความวิชาการ (Article)   
                      3) บทวิจารณ์หนังสือ (Book Review)   
                      4) บทความปริทรรศน์ (Review Article)           

            สาขาของบทความที่เปิดรับ  ได้แก่ 
                      1) สาขามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  
                      2) สาขานิติศาสตร์และ  รัฐประศาสนศาสตร์  
                      3) สาขาบริหารธุรกิจและการจัดการ  
                      4) สาขาศึกษาศาสตร์  
                      5) สาขาอื่นๆ ตามที่กองบรรณาธิการเห็นสมควร

       วิทยาลัยนครราชสีมา และกองบรรณาธิการวารสารวิทยาลัยนครราชสีมา ทุกฉบับ มีความยินดีของเรียนเชิญ คณาจารย์ นักวิชาการ นักศึกษา สมาชิกวารสาร และผู้สนใจ ส่งบทความวิชาการ และรายงานวิจัยที่น่าสนใจ บทความและรายงานการวิจัยจะได้รับการตรวจรูปแบบและความครบถ้วนของรูปแบบจากกองบรรณาธิการวารสาร และจะได้รับการตรวจพิจารณาเนื้อหาของบทความจากผู้ทรงคุณวุฒิ (Peer Reviewer) 2 ท่าน และบรรณาธิการขอสงวนสิทธิ์ในการพิจารณาตีพิมพ์ บทความที่ได้รับการพิจารณาถือเป็นสิทธิ์ของผู้เขียนและวารสาร และผู้เขียนต้องส่งบทความที่แก้ไขครั้งสุดท้ายมาทางเว็บไซต์นี้ โดยการลงทะเบียนเข้าสู่ระบบ