เข้าสู่ระบบ หรือ ลงทะเบียน เพื่อส่งบทความ

คำแนะนำผู้แต่ง

คำแนะนำในการเขียนและส่งต้นฉบับ

            กองบรรณาธิการวารสารวิทยาลัยนครราชสีมา มีความยินดีของเรียนเชิญคณาจารย์ นักวิชาการ นักศึกษา และผู้สนใจ  ส่งบทความทางวิชาการเพื่อตีพิมพ์ในวารสารวิทยาลัย ซึ่งบทความดังกล่าวจะได้รับการพิจารณาจากผู้ทรงคุณวุฒิ (Peer Review) จำนวน 2 ท่าน ที่มีประสบการณ์ มีความเชี่ยวชาญตรงตามสาขาของบทความ และมีรูปแบบการพิจารณาแบบ Double-Blinded

 
            ประเภทบทความที่เปิดรับ  มีดังนี้  
                      1) บทความวิจัย (Research Article)  
                      2) บทความวิชาการ (Article)   
                      3) บทวิจารณ์หนังสือ (Book Review)   
                      4) บทความปริทรรศน์ (Review Article)           

            สาขาของบทความที่เปิดรับ  ได้แก่
                      1) สาขามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 
                      2) สาขานิติศาสตร์และ  รัฐประศาสนศาสตร์ 
                      3) สาขาบริหารธุรกิจและการจัดการ 
                      4) สาขาศึกษาศาสตร์ 
                      5) สาขาอื่นๆ ตามที่กองบรรณาธิการเห็นสมควร

 

การจัดเตรียมบทความ

            การตั้งค่าหน้ากระดาษ
            กระดาษ                                    ขนาดกระดาษ A4 
            ระยะขอบ                                  ขอบล่าง (Botton Margin) และขอบขวา (Right Margin)  2.54 เซนติเมตร (1นิ้ว)  ขอบบน (Top Margin) 3.17 เซนติเมตร (1.25 นิ้ว)   ขอบซ้าย (Left Margin) 3.81 เซนติเมตร (1.5 นิ้ว)
            รูปแบบตัวอักษร                       แบบตัวอักษรใช้ TH SarabunPSK ทั้งบทความ
            การพิมพ์ชื่อเรื่อง                      ชื่อเรื่องกลางหน้ากระดาษ ตัวหนา ขนาด 18
            การพิมพ์ชื่อผู้แต่ง                    ชื่อผู้แต่งกลางหน้ากระดาษ ตัวปกติ ขนาด 16
            การพิมพ์ส่วนเนื้อหา                 จัดข้อความกระจาย ชิดขอบ ขนาด 16 ตัวหนาเฉพาะหัวข้อ
            การพิมพ์บรรณานุกรม             หัวข้อกลางหน้ากระดาษ ตัวหนา ขนาด 16

 

            เนื้อหาบทความประกอบด้วยหัวข้อ ดังนี้              

            >> บทความวิจัย (Research Article) รวมถึงวิทยานิพนธ์ การค้นคว้าอิสระ
                 
ความยาว 10-15 หน้ากระดาษ A4 ทั้งนี้รวมรูปภาพ ตาราง และเอกสารอ้างอิง (ใช้ APA Style) ทั้งภายในและส่วนท้ายบทความ ประกอบด้วย 1) ชื่อบทความ (Title) ภาษาไทยและภาษาอังกฤษ  2) ชื่อ-สกุล ผู้เขียนทุกท่าน (Authors) ไม่ต้องระบุ คำนำหน้า ตำแหน่งทางวิชาการ  ชั้นยศ ตัวเลขยก ให้เขียนไว้บนท้ายนามสกุล เพื่อระบุว่าเป็นตำแหน่ง คณะวิชา สาขาวิชา หน่วยงานที่สังกัด และเชื่อมโยงเป็นเชิงอรรถท้ายหน้าเดียวกัน  4) บทคัดย่อ (Abstract) ภาษาไทยและภาษาอังกฤษ ควรสั้นตรงประเด็น และเป็นการสรุปผลงานอย่างรัดกุม ครอบคลุมสาระสำคัญของ  การวิจัย ความยาวไม่เกิน 400 ตัวอักษร  5) คำสำคัญ (Keywords) ภาษาไทยและภาษาอังกฤษ   เป็นการกำหนดคำสำคัญที่สามารถนำไปใช้เป็นคำสืบค้นในระบบฐานข้อมูล ไม่ควรยาวมากเกินไป และไม่ควรเกิน 5 คำ  6) บทนำ เป็นความเป็นมา ความสำคัญและมูลเหตุที่นำไปสู่การวิจัย  7) วัตถุประสงค์ เป็นการระบุจุดมุ่งหมายของการวิจัย  8) สมมติฐานการวิจัย (ถ้ามี)  9) ขอบเขต  ของปัญหา เป็นการอธิบายขอบเขตของการศึกษาวิจัย 10) เนื้อหาที่เกี่ยวข้อง (ถ้ามี) เป็นการอ้างอิงแนวคิด ทฤษฎี หรือบทความที่เกี่ยวข้อง หากเป็นงานวิจัยเฉพาะทางควรมีส่วนนี้ เพื่ออธิบายข้อมูลพื้นฐานให้คนทั่วไปสามารถเข้าใจได้ 11)  วิธีดำเนินการวิจัย เป็นการอธิบายวิธีการดำเนินการวิจัย เครื่องมือ ประชากร กลุ่มตัวอย่าง วิธีเก็บข้อมูล การวิเคราะห์ข้อมูล ควรเสนอรูปแบบและแสดงขั้นตอนอย่างกระชับและชัดเจน  12) สรุปผลการวิจัย เป็นการสรุปสาระสำคัญที่ได้จากการวิจัยที่ตรงตามวัตถุประสงค์ กระชับและชัดเจน  13) อภิปรายผลและข้อเสนอแนะ อภิปรายผล เป็นการเสนอความคิดเห็น ทัศนคติ และพิจารณาสิ่งที่ได้จากการวิจัยแล้วหาข้อสรุปของปัญหานั้น ข้อเสนอแนะ เป็นการเสนอแนวทางวิธีการนำผลการวิจัยไปใช้ประโยชน์และข้อเสนอแนะต่างๆ ทางวิชาการ  14) เอกสารอ้างอิง (References) ระบุแหล่งอ้างอิง เท่าที่จำเป็น อ้างอิงภายในบทความและท้ายบทความต้องตรงกัน

            >> บทความวิชาการ (Article)
                 ความยาวไม่เกิน 15 หน้ากระดาษ A4 ทั้งนี้รวมรูปภาพ ตาราง และเอกสารอ้างอิง (ใช้ APA Style) ทั้งภายในและส่วนท้ายบทความ ประกอบด้วย 1) ชื่อบทความ (Title) ภาษาไทยและภาษาอังกฤษ  2) ชื่อ-สกุล ผู้เขียนทุกท่าน (Authors) ไม่ต้องระบุ คำนำหน้า ตำแหน่งทางวิชาการ ชั้นยศ ตัวเลขยก ให้เขียนไว้บนท้ายนามสกุล เพื่อระบุว่าเป็นตำแหน่ง คณะวิชา สาขาวิชา หน่วยงานที่สังกัด และเชื่อมโยงเป็นเชิงอรรถท้ายหน้าเดียวกัน  3) เนื้อหา (Content) แบ่งเป็น 4 ส่วน ได้แก่ บทคัดย่อ ส่วนความนำ ส่วนรายละเอียดเนื้อเรื่อง และส่วนสรุป  4) เอกสารอ้างอิง (References) ระบุแหล่งอ้างอิง เท่าที่จำเป็น อ้างอิงภายในบทความและท้ายบทความต้องตรงกัน

            >> บทวิจารณ์หนังสือ (Book Review) และ บทความปริทรรศน์ (Review Article)
                 
ความยาวไม่เกิน 10 หน้ากระดาษ A4 ทั้งนี้รวมรูปภาพ ตาราง และเอกสารอ้างอิง (ใช้ APA Style) ทั้งภายในและส่วนท้ายบทความ ประกอบด้วย 1) ชื่อบทความ (Title) ภาษาไทยและภาษาอังกฤษ  2) ชื่อ-สกุล ผู้เขียนทุกท่าน (Authors) ไม่ต้องระบุ คำนำหน้า ตำแหน่งทางวิชาการ ชั้นยศ ตัวเลขยก ให้เขียนไว้บนท้ายนามสกุล เพื่อระบุว่าเป็นตำแหน่ง คณะวิชา สาขาวิชา หน่วยงานที่สังกัด และเชื่อมโยงเป็นเชิงอรรถท้ายหน้าเดียวกัน 4) เนื้อหา (Content) แบ่งเป็น 3 ส่วน ได้แก่ ส่วนความนำ ส่วนรายละเอียดเนื้อเรื่อง และส่วนสรุป 5) เอกสารอ้างอิง (References) ระบุแหล่งอ้างอิง เท่าที่จำเป็น อ้างอิงภายในบทความและท้าย 

  

           การเขียนอ้างอิง

            - อ้างอิงภายใน  ใช้ระบบนาม-ปี และเลขหน้า (APA Style)
              (ชื่อ-นามสกุลผู้แต่ง,/ปีที่พิมพ์) หรือ (ชื่อ-นามสกุลผู้แต่ง,/ปีที่พิมพ์/:/หน้าที่)

            - อ้างอิงท้ายเรื่อง เรียงลำดับตามตัวอักษร โดยมีวิธีการเขียนอ้างอิงท้ายบทความดังตัวอย่างต่อไปนี้

  1. หนังสือ

            ชื่อผู้แต่ง./(พ.ศ.)./ชื่อหนังสือ./เมืองพิมพ์/:/โรงพิมพ์./เลขหน้า.

            ชุติมา  สัจจานันท์. (2546). การวิจัยกับอาชีพบรรณรักษศาสตร์และสารสนเทศศาสตร์. กรุงเทพฯ : สมาคม ห้องสมุดแห่งชาติ

  1. บทความ
  • บทความในวารสารวิชาการ

                        ชื่อผู้แต่ง./(พ.ศ.,/เดือนที่ตีพิมพ์เผยแพร่)./ชื่อเรื่อง./ชื่อวารสาร./เมืองพิมพ์/:/โรงพิมพ์./ปีที่(ฉบับที่),/เลขหน้า.

                        ภัทรพร  ตั้งสุขฤทัย. (2547, พฤศจิกายน-ธันวาคม). กินอาหารไม่เป็นโรคอ้วน. หมออนามัย. กรุงเทพฯ : สำนักงานของวารสารหมออนามัย. 14(3), 54-59

  • บทความในนิตยสาร

                        ชื่อผู้แต่ง./(พ.ศ.,/เดือนที่ตีพิมพ์เผยแพร่)./ชื่อเรื่อง./ชื่อนิตยสาร./ปีที่(ฉบับที่),/เลขหน้า.

                        ดุษฎี  พนมยงค์. (2548, มีนาคม). คนรุ่นใหม่กับการพิทักษ์สิ่งแวดล้อม. มติชนสุดสัปดาห์. 25(1284), 38

  • บทความในหนังสือพิมพ์

                        ชื่อผู้แต่ง./(พ.ศ.,/วัน/เดือนที่ตีพิมพ์เผยแพร่)./ชื่อเรื่อง./ชื่อหนังสือพิมพ์/:/เลขหน้า.

                        วิวัฒนชัย  อัตถากร. (2548, 27 เมษายน). อุดมศึกษาไทยในทางแพ่ง. มติชน : 7.

  1. สารนิเทศอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Media)

                        ชื่อผู้แต่ง./(พ.ศ.ที่เผยแพร่)./ชื่อเรื่อง./[ออนไลน์]./สืบค้นจาก/:/แหล่งที่อยู่บนอินเทอร์เน็ต//[พ.ศ.,/วัน/เดือนที่สืบค้นข้อมูล]

                        อรรถศิษฐ์  วงศ์มณีโรจน์. (2542). ประวัติความเป็นมาของวิชาการอุดมสมบูรณ์ของติน. [ออนไลน์]. สืบค้นจาก : https://158.108.200.11/soil/009421/ Chap1#eral [2542, 25 ตุลาคม]