>> ผลการประเมินคุณภาพวารสารวิชาการ รอบที่ 4 บัดนี้ ศูนย์ดัชนีการอ้างอิงวารสารไทย (TCI) ได้ทำการประเมินคุณภาพวารสารวิชาการที่อยู่ในฐาน TCI เสร็จเรียบร้อยแล้ว โดย วารสารวิทยาลัยนครราชสีมา สาขามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ได้ถูกจัดเป็นวารสารกลุ่มที่ 2 พ.ศ.2563-2567 (จนถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2567) ซึ่งสามารถตรวจสอบผลการประเมินได้จากเว็บไซต์ของศูนย์ TCI (คลิก)  
 

>> ThaiJo2.0 แจ้งปิดปรับปรุงระบบ 11-20 ม.ค. 2563 เว็บให้บริการปกติแต่ไม่สามารถ login หรือสมัครสมาชิกได้ เพื่อแก้ปัญหาดังนี้ - แก้ไขปัญหาผู้ใช้งานเข้ามามาก -แยกกลุ่มวารสาร -เพิ่ม database -แก้ bug เก่าๆ ที่มี - เพิ่มรายชื่อเป็นหลายภาษา - notification จะลดระยะเวลาเหลือเพียง 1 เดือน - เพิ่มตัวตัดคำรายการ keyword - block robot และอื่นๆ ขออภัยในความไม่สะดวกมา ณ ที่นี้ 
 

>> วิทยาลัยนครราชสีมาประกาศปิดทำการ เทศกาลปีใหม่ ในระหว่างวันอังคารที่ 24 ธันวาคม 2562 ถึง วันศุกร์ที่ 3 มกราคม 2563 โดยจะเปิดทำการปกติ ในวันเสาร์ที่ 4 มกราคม 2563 โดยระหว่างนี้สามารถติดต่อสมัครเรียนได้ตามปกติ 

>> ศูนย์ดัชนีการอ้างอิงวารสารไทย (TCI) ประกาศค่า Thai-Journal Impact Factors (T-JIF) ของวารสารสาขามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ (การถูกอ้างอิง) ปี 2561 และ เฉลี่ย 3 ปี ย้อนหลัง 2559-2561 สำหรับวารสารวิทยาลัยนครราชสีมาฯ ค่า T-JIF ปี 2561 เท่ากับ 0.010 / ค่า T-JIF เฉลี่ย ปี 2559-2561 เท่ากับ 0.017 รายละเอียด คลิก!!


>> ขอเชิญส่งบทความเพื่อตีพิมพ์ในวารสารวิทยาลัยนครราชสีมา สาขามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ปีที่ 14 ฉบับที่ 1  (มกราคม-เมษายน) พ.ศ.2563  กำหนดส่งบทความตั้งแต่บัดนี้ จนถึงวันที่ 1 มีนาคม 2563 (หรือจนกว่าบทความจะเต็มที่กำหนด) ผู้ที่สนใจสามารถศึกษาขั้นตอนการส่งบทความ การเตรียมรูปแบบบทความ ลงทะเบียน การตอบรับบทความ และดาวน์โหลด "แบบเสนอขอบทความ" ได้ที่เมนู "ดาวน์โหลดเอกสาร" >> คลิก 

>> ประกาศศูนย์ดัชนีการอ้างอิงวารสารไทย (TCI) เรื่อง การประเมินด้านจริยธรรม/จรรยาบรรณวารสารวิชาการไทยในฐานข้อมูล TCI : ด้วยศูนย์ดัชนีการอ้างอิงวารสารไทย (TCI) มีแนวคิดในการพัฒนาคุณภาพวารสารวิชาการไทยด้วยการจัดประเมินคุณภาพวารสารอย่างต่อเนื่อง โดยได้ดำเนินการประเมินและจัดกลุ่มคุณภาพวารสารไทย (re-evaluations) ในฐานข้อมูล TCI ทุกๆ 5 ปี เพื่อเพิ่มศักยภาพการพัฒนางานวิจัยผ่านวารสารวิชาการที่มีคุณภาพ องค์ประกอบสำคัญประการหนึ่งในการพัฒนาคุณภาพวารสารคือ การดำเนินงานวารสารที่ถูกต้องตามจริยธรรม/จรรยาบรรณ (publication ethics) คลิก!

>> แจ้งการส่งบทความเต็ม จำนวนบทความครบตามที่กำหนดแล้ว กองบรรณาธิการวารสารฯ ขอขอบคุณอาจารย์ นักวิชาการ และนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาทุกท่าน ที่ให้ความสนใจ เพื่อตีพิมพ์ในวารสารวิทยาลัยนครราชสีมา สาขามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ปีที่ 13 ฉบับที่ 3  (กันยายน-ธันวาคม) พ.ศ.2562