>> ขอเชิญส่งบทความเพื่อตีพิมพ์ในวารสารวิทยาลัยนครราชสีมา สาขามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ปีที่ 14 ฉบับที่ 1  (มกราคม-เมษายน) พ.ศ.2563  กำหนดส่งบทความตั้งแต่บัดนี้ จนถึงวันที่ 1 มีนาคม 2563 (หรือจนกว่าบทความจะเต็มที่กำหนด) ผู้ที่สนใจสามารถศึกษาขั้นตอนการส่งบทความ การเตรียมรูปแบบบทความ ลงทะเบียน การตอบรับบทความ และดาวน์โหลด "แบบเสนอขอบทความ" ได้ที่เมนู "ดาวน์โหลดเอกสาร" >> คลิก 

>> ประกาศศูนย์ดัชนีการอ้างอิงวารสารไทย (TCI) เรื่อง การประเมินด้านจริยธรรม/จรรยาบรรณวารสารวิชาการไทยในฐานข้อมูล TCI : ด้วยศูนย์ดัชนีการอ้างอิงวารสารไทย (TCI) มีแนวคิดในการพัฒนาคุณภาพวารสารวิชาการไทยด้วยการจัดประเมินคุณภาพวารสารอย่างต่อเนื่อง โดยได้ดำเนินการประเมินและจัดกลุ่มคุณภาพวารสารไทย (re-evaluations) ในฐานข้อมูล TCI ทุกๆ 5 ปี เพื่อเพิ่มศักยภาพการพัฒนางานวิจัยผ่านวารสารวิชาการที่มีคุณภาพ องค์ประกอบสำคัญประการหนึ่งในการพัฒนาคุณภาพวารสารคือ การดำเนินงานวารสารที่ถูกต้องตามจริยธรรม/จรรยาบรรณ (publication ethics) คลิก!

>> แจ้งการส่งบทความเต็ม จำนวนบทความครบตามที่กำหนดแล้ว กองบรรณาธิการวารสารฯ ขอขอบคุณอาจารย์ นักวิชาการ และนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาทุกท่าน ที่ให้ความสนใจ เพื่อตีพิมพ์ในวารสารวิทยาลัยนครราชสีมา สาขามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ปีที่ 13 ฉบับที่ 3  (กันยายน-ธันวาคม) พ.ศ.2562