ฉบับปัจจุบัน

ปีที่ 13 ฉบับที่ 2 (2562): พฤษภาคม - สิงหาคม

บทบรรณาธิการ

          วารสารวิทยาลัยนครราชสีมา สาขามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ฉบับนี้เป็นฉบับที่ 2 ของปีที่ 13 กำหนดออกเผยแพร่ช่วงเดือน พฤษภาคม – สิงหาคม  พ.ศ.2562  ในวารสารฉบับนี้ มีผู้สนใจส่งบทความมาพิจารณาทั้งสิ้น จำนวน 23 เรื่อง 
          ในนามของวิทยาลัยนครราชสีมา ขอขอบคุณทุกท่าน ที่ให้ความสนใจส่งบทความวิจัยและบทความวิชาการเพื่อมาตีพิมพ์เผยแพร่ที่วารสารวิทยาลัยนครราชสีมา สาขามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ฉบับนี้ ซึ่งอยู่ระหว่างการพิจารณาโดยผู้ทรงคุณวุฒิและบรรณาธิการ ก่อนเผยแพร่สู่สาธารณชนต่อไป 

 

เผยแพร่แล้ว: 2019-07-02
ดูเล่มทุกฉบับ

              วารสารวิทยาลัยนครราชสีมา สาขามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ เป็นวารสารวิชาการที่จัดอยู่ในฐานข้อมูลของศูนย์ดัชนีอ้างอิงวารสารไทย (TCI) กลุ่ม 2 (พ.ศ.2559 – 2562) กองบรรณาธิการวารสารวิทยาลัยนครราชสีมา มีความยินดีของเรียนเชิญคณาจารย์ นักวิชาการ นักศึกษา และผู้สนใจส่งบทความทางวิชาการเพื่อตีพิมพ์ในวารสารวิทยาลัย ซึ่งบทความดังกล่าวจะได้รับการพิจารณาจากผู้ทรงคุณวุฒิ (Peer Review) จำนวน 2 ท่าน ที่มีประสบการณ์ มีความเชี่ยวชาญตรงตามสาขาของบทความ และมีรูปแบบการพิจารณาแบบ Double-Blinded

              กำหนดออกวารสาร  ทุก 4 เดือน  (ปีละ 3 ฉบับ)                                      
                   ฉบับที่ 1 มกราคม – เมษายน  
                   ฉบับที่ 2  พฤษภาคม – สิงหาคม 
                   ฉบับที่ 3  กันยายน – ธันวาคม

              ประเภทบทความที่เปิดรับ  มีดังนี้  
                   1) บทความวิจัย (Research Article)  
                   2) บทความวิชาการ (Article)   
                   3) บทวิจารณ์หนังสือ (Book Review)   
                   4) บทความปริทรรศน์ (Review Article)           

              สาขาของบทความที่เปิดรับ  ได้แก่ 
                   1) สาขามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  
                   2) สาขานิติศาสตร์และ  รัฐประศาสนศาสตร์  
                   3) สาขาบริหารธุรกิจและการจัดการ  
                   4) สาขาศึกษาศาสตร์  
                   5) สาขาอื่นๆ ตามที่กองบรรณาธิการเห็นสมควร