ฉบับปัจจุบัน

ปีที่ 13 ฉบับที่ 3 (2019): กันยายน - ธันวาคม

       สำหรับวารสารวิทยาลัยนครราชสีมา สาขามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ฉบับนี้เป็น ฉบับสุดท้าย ของปีที่ 13 กำหนดเผยแพร่ระหว่างเดือนกันยายน - ธันวาคม พ.ศ. 2562 ในฉบับนี้ประกอบด้วยบทความวิจัย จำนวน 21 เรื่อง และบทความวิชาการ 5 เรื่อง สำหรับบทความวิจัยนั้นในฉบับนี้จะประกอบด้วยงานวิจัยด้านบริหารธุรกิจ การบัญชี การตลาด การจัดการโลจิสติกส์ ด้านกฎหมายและการบริหารรัฐกิจ และด้านการศึกษา ส่วนบทความวิชาการนั้นมีหลากหลายสาขาเช่นกัน ได้แก่ บทความด้านกฎหมาย การตลาด การจัดการ รวมถึงการบูรณาการการบริหารจัดการกับเทคโนโลยี โดยภาพรวมแล้วคาดหวังว่า ผู้อ่านจะได้องค์ความรู้เพิ่มจากสิ่งที่ค้นพบจากงานวิจัยและความรู้จากบทความวิจัยที่ได้ตีพิมพ์ในวารสารฉบับนี้
       ในนามของวิทยาลัยนครราชสีมา ขอขอบคุณคณาจารย์ นักวิชาการ และนิสิตนักศึกษา ทุกท่านที่ให้ความสำคัญต่อวารสารวิชาการของวิทยาลัยนครราชสีมาโดยส่งบทความวิจัยและบทความวิชาการมาตีพิมพ์เพื่อเผยแพร่สู่สาธารณชน โดยมีวัตถุประสงค์ในการเสริมความเข้มแข็งทางวิชาการให้กับสังคมและประเทศชาติ สิ่งที่ค้นพบจากงานวิจัยของนักวิจัยสามารถนำไปประยุกต์ได้ตามความเหมาะสมของบริบทปัญหาหรือเหตุการณ์ที่เผชิญหน้า
       สุดท้ายขอขอบคุณผู้รับใบอนุญาตวิทยาลัยนครราชสีมา (อาจารย์ ดร.ชนากานต์ ยืนยง) และอธิการบดีวิทยาลัยนครราชสีมา (รองศาสตราจารย์ ดร.วิภาส ทองสุทธิ์) ที่ส่งเสริมและสนับสนุนให้วารสารวิทยาลัยนครราชสีมา สาขามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ประสบความสำเร็จมาจนถึง ทุกวันนี้ สำหรับท่านที่สนใจจะนำบทความวิจัยและบทความวิชาการมาตีพิมพ์เผยแพร่ให้ติดต่อกับกองบรรณาธิการตามที่อยู่ในเล่มวารสาร ขอบคุณครับ

 

เผยแพร่แล้ว: 2019-12-07
ดูเล่มทุกฉบับ

ISSN 2697-5092 (Online)

              วารสารวิทยาลัยนครราชสีมา สาขามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ เป็นวารสารวิชาการที่จัดอยู่ในฐานข้อมูลของศูนย์ดัชนีอ้างอิงวารสารไทย (TCI) กลุ่ม 2 (พ.ศ.2559 – 2562) กองบรรณาธิการวารสารวิทยาลัยนครราชสีมา มีความยินดีของเรียนเชิญคณาจารย์ นักวิชาการ นักศึกษา และผู้สนใจส่งบทความทางวิชาการเพื่อตีพิมพ์ในวารสารวิทยาลัย ซึ่งบทความดังกล่าวจะได้รับการพิจารณาจากผู้ทรงคุณวุฒิ (Peer Review) จำนวน 2 ท่าน ที่มีประสบการณ์ มีความเชี่ยวชาญตรงตามสาขาของบทความ และมีรูปแบบการพิจารณาแบบ Double-Blinded

              กำหนดออกวารสาร  ทุก 4 เดือน  (ปีละ 3 ฉบับ)                                      
                   ฉบับที่ 1  มกราคม – เมษายน                 ปิดรับบทความ   1 มีนาคม 
                   ฉบับที่ 2  พฤษภาคม – สิงหาคม             ปิดรับบทความ   1 กรกฎาคม
                   ฉบับที่ 3  กันยายน – ธันวาคม                 ปิดรับบทความ   1 พฤศจิกายน

              ประเภทบทความที่เปิดรับ  มีดังนี้  
                   1) บทความวิจัย (Research Article)  
                   2) บทความวิชาการ (Article)   
                   3) บทวิจารณ์หนังสือ (Book Review)   
                   4) บทความปริทรรศน์ (Review Article)           

              สาขาของบทความที่เปิดรับ  ได้แก่ 
                   1) สาขามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  
                   2) สาขานิติศาสตร์และ  รัฐประศาสนศาสตร์  
                   3) สาขาบริหารธุรกิจและการจัดการ  
                   4) สาขาศึกษาศาสตร์  
                   5) สาขาอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง หรือเกิดจากการบูรณาการ ตามที่กองบรรณาธิการเห็นสมควร