ISSN 2697-5092 (Online)

              วารสารวิทยาลัยนครราชสีมา สาขามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ เป็นวารสารวิชาการที่จัดอยู่ในฐานข้อมูลของศูนย์ดัชนีอ้างอิงวารสารไทย (TCI) กลุ่ม 2 (พ.ศ.2559 – 2562) กองบรรณาธิการวารสารวิทยาลัยนครราชสีมา มีความยินดีของเรียนเชิญคณาจารย์ นักวิชาการ นักศึกษา และผู้สนใจส่งบทความทางวิชาการเพื่อตีพิมพ์ในวารสารวิทยาลัย ซึ่งบทความดังกล่าวจะได้รับการพิจารณาจากผู้ทรงคุณวุฒิ (Peer Review) จำนวน 2 ท่าน ที่มีประสบการณ์ มีความเชี่ยวชาญตรงตามสาขาของบทความ และมีรูปแบบการพิจารณาแบบ Double-Blinded

              กำหนดออกวารสาร  ทุก 4 เดือน  (ปีละ 3 ฉบับ)                                      
                   ฉบับที่ 1  มกราคม – เมษายน                 ปิดรับบทความ   1 มีนาคม 
                   ฉบับที่ 2  พฤษภาคม – สิงหาคม             ปิดรับบทความ   1 กรกฎาคม
                   ฉบับที่ 3  กันยายน – ธันวาคม                 ปิดรับบทความ   1 พฤศจิกายน

              ประเภทบทความที่เปิดรับ  มีดังนี้  
                   1) บทความวิจัย (Research Article)  
                   2) บทความวิชาการ (Article)   
                   3) บทวิจารณ์หนังสือ (Book Review)   
                   4) บทความปริทรรศน์ (Review Article)           

              สาขาของบทความที่เปิดรับ  ได้แก่ 
                   1) สาขามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  
                   2) สาขานิติศาสตร์และ  รัฐประศาสนศาสตร์  
                   3) สาขาบริหารธุรกิจและการจัดการ  
                   4) สาขาศึกษาศาสตร์  
                   5) สาขาอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง หรือเกิดจากการบูรณาการ ตามที่กองบรรณาธิการเห็นสมควร