ฉบับปัจจุบัน

ปีที่ 13 ฉบับที่ 2 (2019): พฤษภาคม - สิงหาคม

บทบรรณาธิการ

          วารสารวิทยาลัยนครราชสีมา สาขามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ฉบับนี้เป็นฉบับที่ 2 ของปีที่ 13 ประจำเดือนพฤษภาคม – สิงหาคม พ.ศ. 2562 ในฉบับนี้ประกอบด้วย บทความวิจัยจำนวน 19 เรื่อง และบทความวิชาการ 1 เรื่อง สำหรับบทความวิจัยในฉบับนี้ จะประกอบด้วยบทความวิจัยเกี่ยวกับการบริหารการศึกษา การเรียนการสอน กฎหมาย การเมืองและการปกครอง การมีส่วนร่วมของชุมชน สังคมและวัฒนธรรม การบริหารงานบุคคล การบริหารเทคโนโลยี เป็นต้น ส่วนบทความวิชาการนั้น มีเนื้อหาเกี่ยวกับการพัฒนาประสิทธิภาพองค์กร โดยภาพรวมแล้วคาดหวังว่าผู้อ่านจะได้รับความรู้เพิ่มขึ้นจากสิ่งที่ค้นพบในบทความวิจัยและความรู้จากบทความวิชาการที่ตีพิมพ์ในวารสารฉบับนี้
          ในนามของวิทยาลัยนครราชสีมา ขอขอบคุณอาจารย์ นักวิชาการ และนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาทุกท่าน ที่ให้ความสนใจต่อวารสารวิชาการของวิทยาลัยนครราชสีมา โดยส่งบทความวิจัยและบทความวิชาการมาตีพิมพ์เพื่อเผยแพร่สู่สาธารณชน ซึ่งมีวัตถุประสงค์ในการเสริมความเข้มแข็งทางวิชาการให้กับสังคมและประเทศชาติ สิ่งที่ค้นพบจากงานวิจัย สามารถนำไปประยุกต์ได้ตามความเหมาะสมของบริบทปัญหาหรือเหตุการณ์ที่เผชิญหน้า
          สุดท้ายขอขอบคุณผู้รับใบอนุญาตวิทยาลัยนครราชสีมา (อาจารย์ ดร.ชนากานต์ ยืนยง) และอธิการบดีวิทยาลัยนครราชสีมา (รองศาสตราจารย์ ดร.วิภาส ทองสุทธิ์) ที่ส่งเสริมและสนับสนุนให้วารสารวิทยาลัยนครราชสีมา สาขามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ประสบความสำเร็จมาจนถึง ทุกวันนี้ สำหรับท่านที่สนใจจะนำบทความวิจัยและบทความวิชาการมาตีพิมพ์เผยแพร่ให้ติดต่อกับ กองบรรณาธิการตามที่อยู่ในเล่มวารสาร ขอบคุณครับ
 

 

เผยแพร่แล้ว: 2019-08-30

ฉบับเต็ม

ดูเล่มทุกฉบับ

ISSN 2697-5092 (Online)

              วารสารวิทยาลัยนครราชสีมา สาขามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ เป็นวารสารวิชาการที่จัดอยู่ในฐานข้อมูลของศูนย์ดัชนีอ้างอิงวารสารไทย (TCI) กลุ่ม 2 (พ.ศ.2559 – 2562) กองบรรณาธิการวารสารวิทยาลัยนครราชสีมา มีความยินดีของเรียนเชิญคณาจารย์ นักวิชาการ นักศึกษา และผู้สนใจส่งบทความทางวิชาการเพื่อตีพิมพ์ในวารสารวิทยาลัย ซึ่งบทความดังกล่าวจะได้รับการพิจารณาจากผู้ทรงคุณวุฒิ (Peer Review) จำนวน 2 ท่าน ที่มีประสบการณ์ มีความเชี่ยวชาญตรงตามสาขาของบทความ และมีรูปแบบการพิจารณาแบบ Double-Blinded

              กำหนดออกวารสาร  ทุก 4 เดือน  (ปีละ 3 ฉบับ)                                      
                   ฉบับที่ 1  มกราคม – เมษายน                 ปิดรับบทความ   1 มีนาคม 
                   ฉบับที่ 2  พฤษภาคม – สิงหาคม             ปิดรับบทความ   1 กรกฎาคม
                   ฉบับที่ 3  กันยายน – ธันวาคม                 ปิดรับบทความ   1 พฤศจิกายน

              ประเภทบทความที่เปิดรับ  มีดังนี้  
                   1) บทความวิจัย (Research Article)  
                   2) บทความวิชาการ (Article)   
                   3) บทวิจารณ์หนังสือ (Book Review)   
                   4) บทความปริทรรศน์ (Review Article)           

              สาขาของบทความที่เปิดรับ  ได้แก่ 
                   1) สาขามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  
                   2) สาขานิติศาสตร์และ  รัฐประศาสนศาสตร์  
                   3) สาขาบริหารธุรกิจและการจัดการ  
                   4) สาขาศึกษาศาสตร์  
                   5) สาขาอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง หรือเกิดจากการบูรณาการ ตามที่กองบรรณาธิการเห็นสมควร