วารสารวิชาการ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ เป็นวารสารวิชาการ ฉบับภาษาไทยที่รวบรวมบทความ บทความวิชาการ บทความวิจัย และบทปริทัศน์หนังสือ

Vol 6 No 1 (2019): January-June 2019

Published: 2019-08-30

Practice For Thai spelling skills Development : Steps to Literacy Of Pre – elementary students.

ปฏิพันธ์ อุทยานุกูล, สุกัญญา ขลิบเงิน, ยุพิน จันทร์เรือง, จารุณี อินทรกำแหง

145-174

Law for Tourism Management and Development: A case study on establishing a Tourism Zone

ชัยศิลป์ อุตส่าห์, บรรเจิด สิงคะเนติ

175-206

Geographical indication protection for sustainable development: a study of TRIPS agreement

ภัทรพร เย็นบุตร, วริยา ล้ำเลิศ

242-276

Novel Metaphors : Creativity in Thai Entertainment News

นภัทร อังกูรสินธนา, อาภิสรา พลรัตน์

277-305

Evolution of Performing Art Criticism in Thailand

อภิรักษ์ ชัยปัญหา

306-351

Techniques for Didactic Expressions in Isan Didactic Literature

กิติราช พงษ์เฉลียว

352-399

View All Issues