วารสารมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี อยู่ในฐานข้อมูล TCI กลุ่มที่ 1
มีวัตถุประสงค์เพื่อพิมพ์เผยแพร่ผลงานวิชาการทางมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
กำหนดจัดพิมพ์ออกเผยแพร่ ปีละ 2 ฉบับ (มกราคม-มิถุนายน และ กรกฎาคม-ธันวาคม)

เปิดรับบทความวิจัยเพื่อลงตีพิมพ์ในวารสาร

2019-02-20

สถาบันวิจัยและพัฒนา ขอประชาสัมพันธ์เพื่อเชิญชวนคณาจารย์ นักวิจัย นักวิชาการ นักศึกษา และผู้ที่สนใจส่งบทความวิจัย เพื่อพิจารณาตีพิมพ์ในวารสารมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี ปีที่ ๘ โดยกำหนดจัดพิมพ์ออกเผยแพร่ ปีละ ๒ ฉบับ ฉบับที่ ๑ (มกราคม – มิถุนายน) ฉบับที่ ๒ (กรกฎาคม – ธันวาคม)  ของทุกปี

ปีที่ 7 ฉบับที่ พิเศษ (2561): วารสารมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี

วารสารมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี ฉบับพิเศษ การประชุมวิชาการระดับชาติและนานาชาติ “ราชภัฏวิจัย ครั้งที่ ๕” สหวิทยาการกับการสร้างสรรค์เพื่อพัฒนาท้องถิ่นอย่างยั่งยืนตามศาสตร์พระราชา (๕th Rajabhat University National and International Research and Academic Conference : RUNIRAC V) วันที่ ๒-๕ ธันวาคม ๒๕๖๑ ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี จังหวัดเพชรบุรี เป็นวารสารทางวิชาการของมหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี ปีที่ 7 ฉบับพิเศษ ตุลาคม – ธันวาคม พ.ศ. 2561 มีวัตถุประสงค์เพื่อเผยแพร่ผลงานวิจัยทางด้านมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ที่คัดเลือก จากการประชุมวิชาการระดับชาติและนานาชาติ “ราชภัฏวิจัย ครั้งที่ ๕” และส่งเสริม สนับสนุน ให้คณาจารย์ นักศึกษา นักวิจัย และนักวิชาการทั่วไปได้เผยแพร่ผลงานทางวิชาการ สามารถนำผลการวิจัยไปใช้ให้เกิดประโยชน์ต่อการพัฒนาสังคมและประเทศชาติ รวมทั้งเป็นสื่อกลางในการแลกเปลี่ยนความรู้และประสบการณ์ทางวิชาการ โดยบทความที่ได้รับการตีพิมพ์นั้น ล้วนผ่านการประเมิน คุณภาพจากผู้ทรงคุณวุฒิ (Peer Review) ที่มีความเชี่ยวชาญเฉพาะศาสตร์

เผยแพร่แล้ว: 2019-03-29

ประสิทธิผลของโปรแกรมการส่งเสริมสุขภาพ สำหรับผู้สูงอายุโรคความดันโลหิตสูง เขตอำเภอเมือง จังหวัดเชียงราย

พัชรินทร์ วินยางค์กูล, พิณัฎฐิณีย์ จิตคำ, วัชรพงษ์ เรือนคำ, อนัญญา เหล่ารินทอง

133-144

การใช้โฮโลแกรมเทียม เพื่อสาธิตการสร้างโฮโลแกรมเทียม

Aungtinee Kittiravechote, Thanyarat Pakdeethai, Anucha Chandot, Kornkanok Panaudom, Piyanan Dansai, Phanatcharom Kardkaew, Thapakorn Hao, Thawanporn Eiamsri

209-219

ดูเล่มทุกฉบับ