การพัฒนาเอกสารคู่มือการจัดทำบัญชีของกลุ่มวิสาหกิจชุมชน การผลิตประมง และเกษตรอินทรีย์ บนพื้นฐานการพัฒนาเศรษฐกิจฐานรากกรณีศึกษา กลุ่มวิสาหกิจชุมชนจังหวัดจันทบุรีและจังหวัดตราด

เนื้อหาบทความหลัก

วัชรินทร์ อรรคศรีวร ยุทธนา พรรคอนันต์

บทคัดย่อ

การวิจัยนี้เป็นการวิจัยแบบผสม (Mixed Method) มีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาเอกสารคู่มือประกอบการจัดทำบัญชีของกลุ่มวิสาหกิจชุมชนการผลิตประมงและเกษตรอินทรีย์ กรณีศึกษาจังหวัดจันทบุรีและจังหวัดตราด กลุ่มตัวอย่าง คือ กลุ่มวิสาหกิจชุมชนการผลิตประมงและเกษตรอินทรีย์ ในจังหวัดจันทบุรีและจังหวัดตราด จำนวน 16 กลุ่ม โดยเป็นประธานบริหารกลุ่ม ผู้รับผิดชอบในงานบัญชีการเงิน และสมาชิกของจำนวนรวม 60 คน เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย คือ เอกสารคู่มือการจัดทำบัญชีวิสาหกิจชุมชนการผลิตประมงและเกษตรอินทรีย์ สถิติที่ใช้ คือ การวิเคราะห์ประสิทธิภาพของคู่มือการจัดทำบัญชีวิสาหกิจชุมชนการผลิตประมงและเกษตรอินทรีย์ตามเกณฑ์มาตรฐาน E1/E2  และการวิเคราะห์เนื้อหา (Content Analysis) 


ผลการศึกษาพบว่าเอกสารคู่มือการจัดทำบัญชีวิสาหกิจชุมชนการผลิตประมงและเกษตรอินทรีย์นั้นมีประสิทธิภาพตามเกณฑ์มาตรฐานที่กำหนด 90/90 โดยมีประสิทธิภาพ 95.33/94.73 

คำสำคัญ

รายละเอียดบทความ

การอ้างอิงบทความ
ประเภทบทความ
บทความวิจัย

เอกสารอ้างอิง

กองส่งเสริมวิสาหกิจชุมชน. (2559). รายงานวิสาหกิจชุมชนรายจังหวัด. สืบค้นเมื่อ 24 สิงหาคม 2559. จาก http://smce.doae.go.th/ProductCategory/smce_report.php.
Community Enterprise Promotion Division. (2016). Community Enterprise Report. Retrieved August 24, 2016, form http://smce.doae.go.th/ProductCategory/ smce_report.php. (in Thai).

ชัยยงค์ พรหมวงศ์. (2556). การทดสอบประสิทธิภาพสื่อหรือชุดการสอน. วารสารศิลปากรศึกษาศาสตร์วิจัย, 5(1), 7-20.
Brahmawong, C. (2013). Developmental Testing of Media and Instructional Package. Silpakorn Educational Research Journal. 5(1), 7-20. (in Thai).

เบญจมาศ อภิสิทธิ์ภิญโญ. (2556). หลักการบัญชี. กรุงเทพ: ซีเอ็ดยูเคชั่น
Benjamas A. (2013). Principles of Accounting. Bangkok: SE-EDUCATION Public Co.,Ltd. (inThai).

รุ่งลักษณา ดีแจ่ม และ เจน จันทรสุภาเสน. (2560). ปัจจัยที่มีผลต่อการจัดทำบัญชีของกลุ่มวิสาหกิจชุมชน การแปรรูปผลิตภัณฑ์มะขาม จังหวัดเพชรบูรณ์. รายงานสืบเนื่องการประชุมสัมมนาวิชาการ (Proceedings) การนำเสนอผลงานวิจัยระดับชาติ เครือข่ายบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏภาคเหนือ ครั้งที่ 17. หน้า 2152-2158. พิษณุโลก: มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
Rungluksana, D., & Jane, C. (2017). Factor Affecting the Accounting Tamarind products Community Enterprises in Phetchabun Province. The 17th Graduate Studies of Northern Rajabhat University Network Conference. (Proceedings), pp. 2152-2158. Phitsanulok: Pibulsongkram Rajabhat University. (inThai).

Neuman, W. L. (1991). Social Research Methods: Qualitative and Quantitative Approaches. Boston: Allyn and Bacon.