กลับไปที่รายละเอียดของบทความ ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อคุณภาพรายงานตรวจสอบภายในของบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ดาวน์โหลด ดาวน์โหลดไฟล์ PDF