[1]
แสนชนม์ภ. และ วิภาวินน., การสังเคราะห์งานวิจัยด้านการจัดการสารสนเทศ, วารสารมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี, ปี 7, ฉบับที่ 1, น. 23-42, มิ.ย. 2018.