[1]
แก้วกันทะเ., อินทับทิมด., ห่านตระกูลอ., ปิงใจศ., คล้ายสิงห์โตเ., และ งามเกษมพ., การพัฒนาการอ่านออกเสียงคำศัพท์ภาษาอังกฤษของนักเรียนเมี่ยน โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนเบ็ตตี้ดูเมนด้วยกระบวนการสอนแบบโฟนิกส์, วารสารมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี, ปี 8, ฉบับที่ 1, น. 67-84, ก.ค. 2019.