วารสารมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนให้คณาจารย์ นักวิชาการ นิสิต นักศึกษา และบุคคลทั่วไปเผยแพร่ผลงานวิชาการ และผลงานวิจัยด้านมนุษยศาสตร์ ได้แก่ ภาษาไทย ภาษาศาสตร์ จิตวิทยา พุทธจิตวิทยา ชีวิตและความตาย จิตวิทยาการแนะแนว และพระพุทธศาสนา อีกทั้งแขนงวิชาที่เกี่ยวข้อง  

Vol 5 No 1 (2019): ปีที่ 5 ฉบับที่ 1 มกราคม-มิถุนายน 2562

Published: 2019-06-30

Principles of Buddhist psychology used in coaching

สุทธิชัย ศรีรัตนวงศ์

7-18

Kruba Practice and Social Development Process

พระนฤพันธ์ ญาณิสฺสโร

19-28

An oratory in the figures of Speech of Somdej Phrabuḍhacharaya (Kiew Upaseṇo)

พระมหาอรรถพงษ์ อตฺถญาโณ (ผิวเหลือง)

29-38

POSDCoRB and Good Governance for Startup in Thailand 4.0 era

สาธิต ทิพย์มณี; นัยนา เกิดวิชัย

73-88

Knowledge Management

บวร ขมชุณศรี; บุญทัน ดอกไธสง

89-102

Teamwork according to the Buddhadhamma

ไพรัฐ พานิชย์สกุลชัย; บุญทัน ดอกไธสง

103-114

Organization Development According to Good Governance in Thailand 4.0

พระสมนึก ธีรปญฺโญ (กลับน้อม); นัยนา เกิดวิชัย

115-130

Innovation of Organization Administration in Digital Age

ประพันธ์ คชแก้ว; นัยนา เกิดวิชัย

131-142

The Tourism Area in Buddhist Temples : Wat Rongkhun and Wat Huayplakang.

พระมหาผดุงศักดิ์ เสสปุญฺโญ

143-156

Learning Organization

อภิญญา ฉัตรช่อฟ้า; บุญทัน ดอกไธสง

157-170

A STUDY OF ENGLISH SPEAKING SKILL OF STUDENTS GRADE – 6 OF WAT PAKNAMFANGNUA SCHOOL IN TALINGCHAN DISTRICTOF BANGKOK

พระชัยพฤกษ์ ถิรญาโณ (สกุลฉินวัฒนชัย)

197-204

Development of Training Course on Standard-based Learning Unit Teacher at Secondary Education Level for Mathematics Department

วัชรภัทร เตชะวัฒนศิริดำรง; ธานี ชูกำเนิด, เย็นใจ สุวานิช

205-220

The Supporting for Buddhism integration in Democracy

สวัสดิ์ จิรัฏฐิติกาล

221-232

FACTORS RELATED TO SELF-CONTROL OF STUDENTS OF JUNLAMANEE SISAKET VOCATIONAL EDUCATION COLLEGE

พระวิหาญชัย อนุตฺตโร (เกษอินทร์)

271-282

Effects of Healing Environment Management on Carbon Dioxide Reduction in Outpatient Department : Case Study in Treatment room, Physical Examination room, Chronic Disease screening point, Screening point and Vital sign screening point.

ปรเมศวร์ ขัติยะ; มานะ คงอ่ำ, โกศล จึงเสถียรทรัพย์, พุทธชาติ แผนสมบุญ

293-312

Transformational Administration of Administrators Affecting Communication in Organization under The Office of Chonburi Primary Education Service Area 2

ธารินี กิตติกาญจนโสภณ; วีระ วงศ์สรรค์, เมธาวี อุดมธรรมานุภาพ

313-324

View All Issues