วารสารมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนให้คณาจารย์ นักวิชาการ นิสิต นักศึกษา และบุคคลทั่วไปเผยแพร่ผลงานวิชาการ และผลงานวิจัยด้านมนุษยศาสตร์ ได้แก่ ภาษาไทย ภาษาศาสตร์ จิตวิทยา พุทธจิตวิทยา ชีวิตและความตาย จิตวิทยาการแนะแนว และพระพุทธศาสนา อีกทั้งแขนงวิชาที่เกี่ยวข้อง  

Vol 4 No 1 (2018): ปีที่ 4 ฉบับที่ 1 มกราคม-มิถุนายน 2561

Published: 2019-01-05

THE EFFECT OF BUDDHIST INDIVIDUAL COUNSELING ON DECREASING THE ANXIETY OF CANCER PATIENTS WITH THE END OF LIFE

นางวาตนิตา เสมประวัติ, นางสาระ มุขดี

1-10

A PREPARATION FOR BEING AN ACTIVE AGEING IN CONTEXT OF THAI SOCIETY

นางสาวทิพย์ธิดา ณ นคร, นางสาระ มุขดี

11-18

EFFECT OF BUDDHIST SELF–ESTEEM PROGRAM : A CASE STUDY OF MATHAYOMSUKSA I STUDENT IN MATHAYOMWATDUSITARAM SCHOOL

นางพวงเพชร วัชรรัตนพงศ์, ผศ.ดร.สาระ มุขดี

29-36

THE FORM AND PROCESSION OF DEVELOPING ABILITY IN ENGLISH COMMUNICATION OF MCU’S STUDENTS

ดร.อัครนันท์ อริยศรีพงษ์, ดร.กมลาศ ภูวชนาธิพงศ์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์ โกวิท พานแก้ว, ดร.พุทธชาติ แผนสมบุญ, ดร.สุวัฒสัน รักขันโท, อาจารย์ญาณีนี ภู่พัฒน์

63-74

AN APPLICATION OF THE BUDDHIST DOCTRINES WITH THE OCCUPATIONAL THERAPY FOR THE ALCOHOLICS TREATMENT

ดร.ธีรยุทธ วิสุทธิ, นางรพีพร วิสุทธิ

93-104

THE RELATIONSHIPS OF KNOWLEDGE AND UNDERSTANDING ON CHILD REARING BY THE FAMILY AND KNOWLEDGE AND UNDERSTANDING ON CHILD CARE BY THE SCHOOL WITH PUBLIC-MINDEDNESS OF PRATHOM SUKSA VI STUDENTS AT ANUBAN KAMPHAENGSAEN SCHOOL IN NAKHONPATHOM PROVINCE

พระจักรกริช ชื่นกลิ่นธูป, นายจิระสุข สุขสวัสดิ์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วัลภา สบายยิ่ง

105-118

THE ROLE OF PHRATEPSUTI (SOMKUAN PIYASILO) ON THE DEVELOPMENT FOR THAI CHILDREN AND YOUTH

พระมหาจิรศักดิ์ คำลาย, ผู้ช่วยศาสตรจารย์ ดร.วรรณวีร์ บุญคุ้ม

119-128

FACTORS EFFECTING SELF-DIRECTED LEARNING AND LIFELONG LEARNING READINESS OF MAHACHULALONGKORNRAJAVIDYALAYA UNIVERSITY STUDENTS TOWARD ASEAN COMMUNITY

พันตรีหญิง ดร.รัตน์มณี สุยะใจ, พระมหาสุเทพ สุทฺธิญาโณ, ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ประยูร สุยะใจ, พันเอก (พิเศษ) หญิง ดร.ปิยะวดี จินดาโชติ

139-150

TIME MANAGEMENT PSYCHOLOGY FOR SELF DEVELOPMENT

นายสุทธิชัย ศรีรัตนวงศ์, พระใบฎีกากิตติพงษ์ สีลสุทฺโธ

75-84

THE STATUS OF MOTHERHOOD AS THE FEMININE BASED ON THE VINAYA

ดร.สรวิชญ์ วงษ์สอาด, พระมหาอินทร์วงค์ อิสฺสรภาณี, ดร., นายจันทรัสม์ ตาปูลิง

85-92

View All Issues