วารสารมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี Humanity and Social Science Journal , Ubon Ratchthani University

วัตถุประสงค์ 1. เพื่อเป็นสือกลางในการเผยแพร่องค์ความรู้ ให้เกิดการนำไปใช้ประโยชน์และสามารถอ้างอิงได้ 2. เพื่อเผยแพร่ผลงานวิจัย เพื่อให้เกิดการนำไปใช้ประโยชน์และสามารถอ้างอิงได้

สาขาที่รับตีพิมพ์ 1. มนุษยศาสตร์ 2. สังคมศาสตร์ 3. นิติศาสตร์ 4. รัฐศาสตร์ 5. บริหารศาสตร์ 6. สาขาอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง


วารสารมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี HUMANITY AND SOCIAL SCIENCE JOURNAL , UBON RATCHTHANI UNIVERSITY

Indexed in tci

Announcements

 

คำแนะนำสำหรับผู้เขียนบทความ เพื่อตีพิมพ์ลงในวารสารมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

 
ขอให้ผู้ส่งบทความจัดรุปแบบบทความให้เป็นไปตามที่วารสารกำหนดไว้อย่างเคร่งครัด  โดยท่านสามารถดูตัวอย่างได้ที่  
Posted: 2017-06-16 More...
 
More Announcements...