วารสารมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี Humanity and Social Science Journal , Ubon Ratchthani University

วัตถุประสงค์ 1. เพื่อเป็นสือกลางในการเผยแพร่องค์ความรู้ ให้เกิดการนำไปใช้ประโยชน์และสามารถอ้างอิงได้ 2. เพื่อเผยแพร่ผลงานวิจัย เพื่อให้เกิดการนำไปใช้ประโยชน์และสามารถอ้างอิงได้

สาขาที่รับตีพิมพ์ 1. มนุษยศาสตร์ 2. สังคมศาสตร์ 3. นิติศาสตร์ 4. รัฐศาสตร์ 5. บริหารศาสตร์ 6. สาขาอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง


วารสารมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี HUMANITY AND SOCIAL SCIENCE JOURNAL , UBON RATCHTHANI UNIVERSITY

Indexed in tci

Announcements

 

เปิดรับบทความวิจัยและบทความอื่น สาขามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

 
ขอเชิญชวนผู้ที่สนใจ เข้าร่วมส่งบทความเพื่อตีพิมพ์ลงในวารสารมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  
Posted: 2017-04-26
 
More Announcements...

Vol 7, No 2 (2016): กรกฎาคม - ธันวาคม 2559

Table of Contents

บทความวิจัย (Research paper)

ประเพณีบวชควายหลวง ในมิติทางมานุษยวิทยา pdf
สมชาย นิลอาธิ 1-14
รูปแบบการสร้างเครือข่ายทางสังคมของการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมแบบโฮมสเตย์กลุ่มชาติพันธุ์อาข่าบ้านสองแควพัฒนา เทศบาลตำบลแม่ยาว อำเภอเมือง จังหวัดเชียงราย pdf
นพชัย ฟองอิสสระ 15-41
การประเมินคุณภาพด้านการบริการนักท่องเที่ยวในแหล่งท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมในอำเภอเมืองอุบลราชธานี จังหวัดอุบลราชธานี pdf
พริ้มพักตร์ ไชยมี 42-54
การคลี่คลายประวัติศาสตร์บาดแผลและความเป็นชายขอบของชุมชนคาทอลิกอีสาน : กรณีศึกษาหมู่บ้านสองคอน จังหวัดมุกดาหาร pdf
ชัยวิวัฒน์ วงศ์สวัสดิ์ 55-72
การศึกษาเปรียบเทียบแนวคิดธรรมราชาจากคติทางพระพุทธศาสนากับลักษณะการปกครองในกวีนิพนธ์หลีเซา pdf
พีรวัส วรมนธนาเกียรติ 73-88
ปัจจัยทำนายปริมาณไขมันในร่างกายของผู้ที่มีภาวะอ้วนลงพุง pdf
อาภรณ์ ดีนาน, จริยา ทรัพย์เรือง 89-104
การประเมินผลการดำเนินการของเครือข่ายบริการสุขภาพระดับอำเภอ กรณีอำเภอเดชอุดม จังหวัดอุบลราชธานี pdf
สุวภัทร นักรู้กำพลพัฒน์, นิชนันท์ สุวรรณกูฏ, ยมนา ชนะนิล, ภูษณิศา มีนาเขตร 105-130
ประเพณีแซนโฏนตา: การสืบทอดและการดำรงอยู่ในบริบทพื้นที่ดั้งเดิม pdf
สารภี ขาวดี 131-163
ประวัติชาวจีนเมืองอุบลราชธานี ระหว่างปี พ.ศ. 2411-2488 pdf
สุธิดา ตันเลิศ, อนันทธนา เมธนนนท์, ณัฐพัชร์ เตชะรุ่งไพศาล 164-191