วารสารมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

       เป็นวารสารที่ตีพิมพ์บทความภาษาไทย/ภาษาอังกฤษ โดยเปิดรับบทความวิจัย (Research paper)
บทความวิชาการ (Academic article) และเผยแพร่ในรูปแบบวารสารอิเล็กทรอนิกส์ ISSN 2697-391X (Online)
ตั้งแต่ ฉบับที่ 2 เดือนกรกฎาคม - ธันวาคม 2562 เป็นต้นไป 

       ดาวน์โหลดบทความฉบับที่เผยแพร่เป็นรูปเล่ม >> ที่นี่

       ค่าดัชนีการอ้างอิงวารสารไทย ประจำปี 2560 สำหรับวารสารสาขามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์   มีค่า Journal Impact Factor =0.241 วารสารมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ได้รับการประเมินคุณภาพวารสารวิชาการที่อยู่ในฐานข้อมูล TCI ให้อยู่ในกลุ่มที่ 1

ปีที่ 10 ฉบับที่ 2 (2019): กรกฎาคม-ธันวาคม 2562

เผยแพร่แล้ว: 2019-12-30

Dynamic Competitor Marketing Capability and Marketing Performance: An Empirical Research of Furniture Businesses in Thailand

ฉัตรชัย อินทสังข์, ประทานพร จันทร์อินทร์, ปกรณ์ สัจจพงษ์

58-90

รายได้จากภาษีการพนันของเขตการปกครองพิเศษมาเก๊า แห่งสาธารณรัฐประชาชนจีน

ยศธร ทวีพล, บุรัสกร โตรัตน์, นภเรณู สัจจรักษ์ ธีระฐิติ

117-132

ปัจจัยที่ทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงกายภาพของหมู่บ้านน้ำ (กัมปงไอร์) ในประเทศบรูไนดารุสซาลาม

ปัญญา เทพสิงห์, เกษตรชัย และหีม, เก็ตถวา บุญปราการ, เจตสฤษฏิ์ สังขพันธ์

1-29

ดูเล่มทุกฉบับ