วารสารมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี เป็นวารสารที่ตีพิมพ์บทความภาษาไทย หรือภาษาอังกฤษ
โดยเปิดรับบทความวิจัย (Research paper) บทความวิชาการ (Academic articles)
ในสาขา มนุษยศาสตร์ สังคมศาสตร์ นิติศาสตร์ รัฐศาสตร์ บริหารศาสตร์ ภาษาศาสตร์ และสาขาอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง 

 
ลักษณะของบทความที่จะเสนอตีพิมพ์ในวารสารนี้จะต้องเป็นผลงานที่เป็นองค์ความรู้ใหม่ และไม่เคยถูกนำไปตีพิมพ์เผยแพร่ในวารสารใดมาก่อน และทุกบทความจะต้องผ่านกระบวนการตรวจสอบความถูกต้องทางวิชาการจากผู้ทรงคุณวุฒิในสาขาที่เกี่ยวข้อง (Peer-review) อย่างน้อยบทความละ 2 คน โดยปกปิดชื่อผู้แต่ง และชื่อผู้ทรงคุณวุฒิที่ประเมินบทความ (Double blinded) 
 
วารสารมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี กำหนดออกตีพิมพ์เผยแพร่ปีละ 2 ฉบับ คือ
  • ฉบับที่ 1 มกราคม-มิถุนายน 
  • ฉบับที่ 2 กรกฎาคม-ธันวาคม

        และฉบับพิเศษ (Special issue) 1 ฉบับต่อปี  เผยแพร่กรกฎาคม-ธันวาคมม