สำนักงานส่งเสริมบริหารงานวิจัย บริการวิชาการ และทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม
เลขที่ 85 ถนนสถลมาร์ค ต.เมืองศรีไค อ.วารินชำราบ จ.อุบลราชธานี 34190
โทรศัพท์ 045-353035 โทรสาร 045-353042 โทรศัพท์ภายใน 3035
ubusocj@ubu.ac.th
ฝ่ายจัดการวารสาร: นางสาวจุฑามาศ พฤทธิพันธุ์ และ นางสาวปัญจีรา ศุภดล

ผู้รับผิดชอบหลัก

รองศาสตราจารย์สมหมาย ชินนาค
เบอร์โทรศัพท์ 045-353035

ฝ่ายสนับสนุนวารสาร

นางสาวจุฑามาศ พฤทธิพันธุ์
เบอร์โทรศัพท์ 045-353035