ผลของการปรึกษากลุ่มตามทฤษฎีพฤติกรรมทางปัญญาต่อความทนทานทางจิตใจของนักเรียนมัธยมศึกษาตอนปลาย

เนื้อหาบทความหลัก

กันตภณ มนัสพล วรากร ทรัพย์วิระปกรณ์ สุรินทร์ สุทธิธาทิพย์

บทคัดย่อ

การวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาโปรแกรมการปรึกษากลุ่มตามทฤษฎีพฤติกรรมทางปัญญาที่ส่งผลต่อความทนทานทางจิตใจและทดสอบผลการพัฒนาความทนทานทางจิตใจของนักเรียนมัธยมศึกษาตอนปลาย กลุ่มตัวอย่างในการวิจัยคือนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย โรงเรียนเมืองพัทยา 11 จำนวน 12 คน เครื่องมือที่ใช้ในงานวิจัยประกอบด้วย แบบสอบถามความทนทานทางจิตใจ 48 ข้อ และโปรแกรมการปรึกษากลุ่มตามทฤษฎีพฤติกรรมทางปัญญา โดยมีแผนการทดลองแบบวัดซ้ำเปรียบเทียบกลุ่มทดลองและกลุ่มควบคุมและวิเคราะห์เปรียบเทียบผลการทดสอบระหว่างกลุ่มตัวอย่างในระยะก่อนการทดลอง หลังการทดลองและติดตามผลการทดลอง


              ผลการวิจัยพบว่า สามารถสร้างโปรแกรมการปรึกษากลุ่มตามทฤษฎีพฤติกรรมทางปัญญาที่ส่งผลในการพัฒนาความทนทานทางจิตใจของนักเรียนมัธยมศึกษาตอนปลายได้ และผลการทดลอง พบว่า โปรแกรมการปรึกษากลุ่มตามทฤษฎีพฤติกรรมทางปัญญาส่งผลต่อการพัฒนาความทนทานทางจิตใจอย่างมากด้วยค่าอิทธิพลขนาดใหญ่ (Effect size 0.600) ตามการแปรค่าขนาดอิทธิพลของ Cohen นอกจากนี้การเปรียบเทียบระหว่างกลุ่มตัวอย่าง พบว่า กลุ่มทดลองมีคะแนนความทนทานทางจิตใจมากกว่ากลุ่มควบคุมอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ .05 ในระยะติดตามผลการทดลอง

คำสำคัญ

รายละเอียดบทความ

ประเภทบทความ
บทความวิจัย (Research paper)

เอกสารอ้างอิง

Bamrongwong, A. 2013. The effect of cognitive behavioral modification program on self-discipline behavioral and capability to face and achieve problems of the 1st year undergraduate Air Force Nursing Student of Royal Thai Air Force Medical Department. Master of Arts Thesis: Kasetsart university. (in Thai)
Clough, P. J., & Strycharczyk, D. 2014. Developing Mental Toughness in Young People: Approaches to Achievement, Well-begin, Employability, and Positive Behavior. London: Karnac.
Corey, G. (2010). Theory and Practice of Group Counseling (8th ed.). USA: Brooks/Cole.
Dewhurst, S. A., Anderson, R., Cotter, G., Crust, L., & Clough, P. J. 2012. “Identifying the cognitive basis of mental toughness: Evidence from the directed forgetting paradigm”. Personality an Individual Differences, 53, 587-590.
Guillén, F., & Laborde, S. 2014. “Higher-order structure of mental toughness and the analysis of latent mean differences between athletes from 34 disciplines and non-athletes”. Personality an Individual Differences, 60(1), 30-35.
Jansan, S. 2012. “Opportunities and Challenges in potential development of Thai youth”. HCU Journal, 31 (July-December), 131-144.
Kerdsomboon, C. 2014. The effects of cognitive behavioral modification program on capability to face and achieve problems of the 1st year undergraduate students in male dormitory of Kasetsart University Bangkhen. Master of Arts Thesis: Kasetsart university. (in Thai)
Nicholls, A. R., Polman, R. C. J., Levy, A. R., & Backhouse, S. H. 2008. “Mental toughness, optimism, pessimism, and coping among athletes”. Personality an Individual Differences, 44(2), 1182-1192.
Rooviwatthanapong, D. 2012. The effects of cognitive behavioral group counseling on self-control in study of the 3rd grade students. Master of Sciences Thesis: Burapha university. (in Thai)
Stamp, E., Crust, L., Swann, C., Perry, J. L., Clough, P. J., & Marchant, D. 2015. “Relationships between mental toughness and psychological wellbeing in undergraduate students”. Personality an Individual Differences, 75, 170-174.
Surasaing, K. 2010. Development of orphan’s social skill by cognitive behavioral group counseling. Master of Sciences Thesis: Burapha university. (in Thai)
Tahmasebi boroujeni, S., Mirheydari, S. B. G., Kaviri, Z., & Sara, S. 2012. “The survey of relationship and comparison: emotional intelligence, competitive anxiety and mental toughness female super league basketball players”. Social and Behavioral Sciences, 46(1), 1440-1444.
Terri L. Barrera, Jeffrey A. Cully, Amber B. Amspoker, Nancy L. Wilson, Cynthia Kraus-Schuman, Paula D. Wagener, Stanley, M. A. 2015. “Cognitive-behavioral therapy for late-life anxiety: Similarities and differences between Veteran and community participants”. Anxiety Disorders, 33(2015), 72-80.
Wannarat, N. 2003. The effects of cognitive behavioral program for developing self-control of the 9th grade students (Mattayom 3) of Chea Fah in Phrae. Master of Educations Thesis: Chiang Mai University. (in Thai)