กลับไปที่รายละเอียดของบทความ มอง “สังคมชาวจีนภาคใต้ของไทย” ผ่านพระราชหัตถเลขา พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวคราวเสด็จประพาสแหลมมลายู ร.ศ. 109 ดาวน์โหลด ดาวน์โหลดไฟล์ PDF