ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับกฎหมาย: ความสำคัญของผู้เรียนสังคมศึกษา (ตอนแรก)

เนื้อหาบทความหลัก

สมพร รุจิกิตติอังศุธร

บทคัดย่อ

บทความนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อให้เห็นถึงความสำคัญของกฎหมายที่ผู้เรียนด้านสังคมศึกษาควรทราบไว้เป็นเบื้องต้น เพื่อให้เกิดความเข้าใจหลักการพื้นฐานเกี่ยวกับที่มา ระบบ ประเภท ลำดับศักดิ์ของกฎหมาย และความเกี่ยวพันของกฎหมายกับสังคมศาสตร์ อันเป็นสิ่งจำเป็นที่ผู้เรียนสังคมศึกษาต้องศึกษาทำความเข้าใจให้รู้แท้ถึงสิ่งเหล่านั้น แต่ในปัจจุบันผู้เรียนสังคมศึกษาได้มุ่งเน้นศึกษาไปในรายวิชาชีพครูเป็นหลัก และให้ความสำคัญกับการศึกษารายวิชากฎหมายเป็นเรื่องรอง ในขณะที่หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 ของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ได้กำหนดให้มีการถ่ายทอดความรู้ด้านกฎหมายแก่นักเรียนในระดับชั้นมัธยมศึกษา ดังนี้การที่ผู้เรียนสังคมศึกษาไม่ได้มีความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับกฎหมายย่อมส่งผลให้ไม่มีความเข้าใจในกฎหมายอย่างถ่องแท้และไม่สามารถถ่ายทอดความรู้ด้านกฎหมายให้แก่นักเรียนในโรงเรียนที่ไปสอนได้ ด้วยเหตุนี้ผู้เรียนสังคมศึกษาจำเป็นที่จะต้องศึกษาความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับกฎหมายเพื่อจะได้เข้าใจและถ่ายทอดได้อย่างถูกต้อง

คำสำคัญ

รายละเอียดบทความ

ประเภทบทความ
บทความวิชาการ (Academic articles)

เอกสารอ้างอิง

Thanuthep, K. (2010). Public international law (7th edition). Bangkok: Ramkhamhaeng University. (in Thai)

Ratchakitchanubeksa. (n.d.). Information and evolution of Ratchakitchanubeksa.Available: https://www.mratchakitcha.
soc.go.th/evolution.html (in Thai). [1 May 2018]

Subkhampang, P. (2010). Legal for country development. Court of Justice Journal, 5(3), 93-120. (in Thai)

Office of the Education Council. (1979). Sociology and education. Bangkok: Ministry of Interior. (in Thai)

Ministry of Justice. (2013). Royal guidance and Royal observation from king Bhumibol Adulyadel concerning legal and processes of judgement (Budish Era 2495-2556). Bangkok: Ministry of Justice. (in Thai)

The Secretary of the House of Representative, (n.d.). Consider processes of Royal decree. Available: https://lis.parliament.
go.th/index/system_detail.php?SYSTEM_ID=5 (in Thai) [5 May 2017]

Thaweeset, V., Nuansakul, S., & Jitnipong, W. (2007). Thai government and politics (17th edition). Bangkok: Ramkhamhaeng University. (in Thai)

Srithamaraks, T., Sirinil, C., Sirichalearn, D. & Voonsiri, W. (2000). Introduction to the science of law (2nd edition). Bangkok: Ramkhamhaeng University. (in Thai)

Nitisatpaisan, Phraya. (1954). Legal History (3rd edition). Phranakorn: Thammasat University. (in Thai)

Sriwisarn Waja, Phraya, (Tienliang Huntrakul). (1931). Private international law. Phranakorn: Sophonpipath-thanakorn. (in Thai)

Manomai-udom, S. (2012). English legal system (5th edition). Bangkok: Thammasat University. (in Thai)

Saeng-Uthai, Y. (2012). Principle of law (18th edition revised by Somyot Chuathai). Bangkok: Thammasat University. (in Thai)

Luernshavee, A. (2013). Private international law (2nd edition). Bangkok: Winyuchon. (in Thai)

Convention on the Rights and Duties of States (Montevideo Convention). (1933, 26, December). https://www.ilsa.org/
jessup/jessup15/Montevideo%20Convention.pdf

Dewey, R. & Humber, W. J. (1967). An Introduction to Social Psychology (Student ed.). New York: Collier-Macmillan.

Graivichien, T. & Chantarasena, A. (2010). Introduction for law student (5th edition). Bangkok: Thammasat University. (in Thai)

Graivichien, T. & Mahakun, V. (2005). Interpretation of law (4th edition). Bangkok: Chulalongkorn University. (in Thai)

Kamprasert, K. & Janpardub, S. (2000). Thai legal history and major legal system (1st edition (revised edition)). Bangkok: Ramkhamhaeng University. (in Thai)

Kasemsup, P. (2009). Philosophy of law (10th edition). Bangkok: Thammasat University. (in Thai)

Meenakanit, T. (2010). Fundamental of business law (13th edition). Bangkok: Thammasat University. (in Thai)

Pivavatnapanich, P. (2012). International law. Bangkok: Thammasat University. (in Thai)

Pridi Banomyong institute. (2010). Public law and private law with Pridi Banomyong (2nd edition). Bangkok: Thammasat University. (in Thai)

Sukhothai Thammathirat Open University. (2003). Thai political institutions and processes Chapter 9-15 (3rd edition). Nonthaburi: Sukhothai Thammathirat Open University Press. (in Thai)

Sukhothai Thammathirat Open University. (2004). Thai political institutions and processes Chapter 1-8 (4th edition). Nonthaburi: Sukhothai Thammathirat Open University Press. (in Thai)

Sukhothai Thammathirat Open University. (2013). General principle of law Chapter 9-15 (15th edition). Nonthaburi: Sukhothai Thammathirat Open University Press. (in Thai)

Thailand constitution B.E. 2540. (in Thai)

Thailand constitution B.E. 2550. (in Thai)

Thailand constitution B.E. 2560. (in Thai)

Thirawat, J. (2012). International law (3rd edition). Bangkok: Winyuchon. (in Thai)

Veljanovski, G. C. (2007). Economic Principle of Law. Cambridge, UK: Cambridge University Press.

Buddhadasa. (1991, March-April). Buddhadasa and Judge society “Thamma fundamental of life”. Court of Justice law journal, 2(38), 4-18. (in Thai)

Menon, S. (2014, May-August). The effects of public international law on business and significance of ASIA. Court of Justice law journal, 2(61), 3. (in Thai)

Ratanakorn, S. (2015, May-August), Thai law system is Civil law or Common law. Court of Justice law journal, 2(62), 1. (in Thai)

Nilthongkam, P. (2015). Civil and Commercial Code Part 1-6 & Criminal Code. Bangkok: Athataya millennium. (in Thai)